Tài liệu phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp - chương 2 - Các chế độ làm việc của điểm trung tính

Trong hệ thống điện ba pha, điểm trung tính là điểm chung ba cuộn dây nối hình sao của máy phát điện hay máy biến áp có trong hệ thống. Điểm trung tính của hệ thống điện có thể cách điện đối với đất, nối đất qua cuộn dập hồ quang hay nối đất trực tiếp. | Môn học Phẩn điện trong nha máy điện va tram biên áp Chương 2 CÁC CHỂ độ lam việc cua điểm trung tính Trong hệ thống điện ba pha điểm trung tính là điểm chung ba cuộn dây nối hình sao cua mày phàt điện hay mày biển àp co trong hệ thống. Điể m trung tính cua hệ thống điện co thệ7 càch điện đối vdi đât nối đât qua cuộn dâp hố quang hay nối đât trực tiệp. Tình trang làm việc cua điệm trung tính co ành hựơng đện việc chon càc thống số cua bào vệ rơ le chon mực càch điện cho càc mày điện và khí cu điện chon càc biện phàp nối đât . Mạng điện ba pha trung tính each điện đoi với đất Tình trang lam việc bỉnh thường à b Hình Hình Sơ đố mang điện đơn giàn gốm mốt mày phàt điện đựơng dây và phu tài. Hình Đố thị vectơ điện àp và dong điện Mối mốt pha cua mang điện đối vơi đât co mốt điện dung nào đo phân bố đệu doc theo đựơng dây. Đệ7 đơn giàn chung tà coi rằng điện dung cua 3 pha đối vơi đât đối xựng và tâp trung ơ giựà đựơng dây. Giựà càc dây dân càc pha khàc nhau cung co càc điện dung nhựng đài lựơng cua no khống co ành hựơng đện sự phân tích tình trang làm việc cua điệm trung tính nện khống cân chu y đện và khống biệu diện chung trện hình ve. Nhom Nha may điện - Bô môn Hệ thông điện - ĐHBK Đà Nẵng 8 Môn học Phẩn điện trong nha máy điện va tram biên áp Trong tình trạng làm việc bình thương điện ap cua 3 pha đối vói đát Ua Ub Uc đối xưng bằng điện àp pha cua thiệt bị. Do đo dong điện dung cua cac pha IC0A IC0B IC0C cung đối xưng vói nhau va tống cua chung bằng khống cho nện khống co dong nao chay trong đát. Ic 0 A Ic 0B Ic 0C 0 Ic 0 A IC 0B IC 0C Uf- -C Dong điện trong cac pha cua may phat điện Ifa IfB IfC bằng Ifa I ptA Ic 0 A IFB I ptB IC 0 B IFC I ptC IC 0C Tư đố thị Véctơ tháy rằng dong điện dung co anh hương lam giam goc lệch pha cua dong điện trong cac may phat tưc la no co kha nằng lam tằng hệ số cống suát . Khi co một pha chạm đất Gia thiệt rằng pha C cua mang điện cham đát trực tiệp khi đo điện ap đối vơi đát cua pha C bằng khống. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.