Tài liệu phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp - chương 3 - Sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp

niệm chung: Sơ đồ nối điện là tập hợp tất cả những thiết bị điện chính như máy phát, máy biến áp, đường dây, máy cắt, thanh góp, thiết bị thao tác, . được nối với nhau theo một thứ tự nhất định. | Môn học Phần điện trong nha máy điện và trạm biến áp Chương 3 Sơ Đồ NồI ĐIỆN CỦA NHA MAY ĐIỆN VA TRAM BIEN Ap 3. 1. Cac yêu cầu cơ ban cua stf đề nếi điện trong Nha may điện va tram biện ap. 1. Khái niệm chung Sơ đồ nổi điện là tập hợp tất ca những thiết bị điện chính như may phát may biến áp đương dấy mày cắt thanh gop thiết bị thao tác . . . được nồi vơi nhau theo mồt thữ tư nhất định. Sơ đồ nồi điện rất đa dang những khi thiết kế cấn thoa man cac yếu cấu cơ ban sau a. Vai tro vị trí cua nha may điện hay tram biên ap Cac nha may điến va tram biến ap trong hế thồng điến co vai tro vị trí khac nhau hoan toan ví du mồt sồ nha may se lam viếc ơ đỉnh phu tai mồt sồ nha may lam viếc phu thuồc đồ thị phu tai nhiết . nến sơ đồ nồi điến cua cac nha may nay se khac nhau. Đồi vơi tram biến ap cung vấy co tram chỉ co mồt phu tai co tram cung cấp cho mồt sồ hồ tiếu thu riếng le hay mồt cum phu tai cua mồt vung rồng lơn va cung co khi dung đế liến lac vơi hế thồng cho nến sơ đồ nồi điến cung khac nhau. b. Đề tin cầy cung cầp điện Yếu cấu đam bao cung cấp điến tuy thuồc mữc đồ quan trong cua hồ tiếu thu quyết định. - Hề loai I La tất ca những hồ ma khi ngững cung cấp điến se gấy nguy hiếm cho tính mang con ngữơi anh hữơng lơn đến an ninh trất tữ chính trị lam hong thiết bị - san phấm hang loat gấy thiết hai lơn cho nến kinh tế quồc dấn. Vì vấy đồi vơi cac hồ nay yếu cấu cung cấp điến liến tục ngay ca khi sữ cồ thơi gian mất điến tồi đa cho phep bắng thơi gian tữ đồng đong nguồn dữ phong khoang 0 5 0 7 giấy cho nến hồ loai I phai đữơc cung cấp điến bắng hai đữơng dấy tữ hai nguồn đồc lấp. - Hề loai II La những hồ tiếu thu ma khi ngững cung cấp điến chỉ lam ngững trế san xuất lam can trơ giao thồng vấn tai anh hữơng sinh hoat khu dấn cữ lơn thanh phồ. Thơi gian cho phep mất điến dai hơn hồ loai I đế cac nhấn viến vấn hanh thữc hiến thao tac sữa chữa hay đong nguồn dữ phong bắng tay. Hồ loai nay co thế cung cấp điến bắng 1 đữơng dấy những phai co nguồn dữ phong. - Hề loai III

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.