Tài liệu phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp - chương 4 - Máy biến áp điện lực

Tham khảo tài liệu 'tài liệu phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp - chương 4 - máy biến áp điện lực', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Môn học Phần điện trong nha may điện va trạm biên ap Chương 4 MAY BIEN AP ĐIỆN Lực . Mở đầu Khai niệm May biến áp MBA là một thiết bị điện từ tĩnh làm việc dựa trên nguyên lý cam ứng điện từ thực hiện nhiệm vu biến độ i điện năng từ cấp điện áp này sang cấp điện áp khác cho phu hợp với yệu cấu truyện tai va sừ dung điện. Điện năng đựợc truyện tai từ nha may điện NMĐ đện hộ tiệu thu thừớng qua nhiệu lấn biện độ i điện ap băng cac may biện ap tăng va giam ap. Do đo tộng cộng suất đăt cua may biện trong hệ thộng điện thừớng gấp 4 - 6 lấn tộng cộng suất cac may phat co trong hệ thộng. Măc du hiệu suất MBA từớng đội cao 98 nhừng tổn thất điện năng hang năm trong may biện ap vấn rất lớn. Vì vấy ngừới ta mong muộn giam sộ bấc may biện ap giam cộng suất đăt may biện ap va sừ dung chung đat hiệu qua cao hớn. Điệu nay co thệ thừc hiện đừớc băng cach thiệt kệ hệ thộng điện hợp ly sừ dung may biện ap từ ngấu trong nhừng mang điện thích hợp va tấn dung kha năng tai cua may biện ap khộng ngừng cai tiện cấu tao may biện ap gop phấn nấng cao độ tin cấy va tiệt kiệm nguyện vất liệu. Xu thệ hiện nay ngừới ta chệ tao MBA với cấp điện ap cao va thay đội cấu truc để tăng cộng suất đớn vị với việc sừ dung thép can nguội co cach điện tột va hệ thộng lam mat tột ngừới ta co thể chệ tao nhừng loai MBA co cộng suất đớn vị lớn. Tuy nhiện cộng suất đớn vị con bị han chệ bới kích thừớc trong lừớng va điệu kiện chuyện chớ ngay nay ngừới ta đa chệ tao đừớc MBA cac cớ sau MBA ba pha Điện ap 220 - 330 KV Cộng suất 630 MVA Điện ap 500 KV Cộng suất MVA MBA từ ngấu Điện ap 500 110 KV Cộng suất MVA MBA một pha Điện ap 500 KV Cộng suất MVA Trong thừc tệ ngừới ta cộ găng chon MBA ba pha vì tộn thất trong MBA ba pha bé hớn trong MBA một pha co cung cộng suất từ 12 - 15 kích thừớc trong lừớng gía thanh cung giam so với MBA một pha. Vì vấy khi khộng chon đừớc MBA ba pha mới chon MBA một pha . Phân loại may biến ap - Phấn loại theo sộ pha May biện ap 1 pha O may biện ap 3 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
173    10    1    21-03-2023
15    19    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.