Tài liệu phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp - chương 5 - Chọn các thiết bị điện chính trong nhà máy điện và trạm biến áp

. Các tình trạng làm việc của thiết bị điện (TBĐ) Các thiết bị điện (TBĐ) có hai tình trạng làm việc: Tình trạng làm việc bình thường và tình trạng làm việc cưỡng bức, tương ứng với hai tình trạng này có 2 dòng điện là dòng điện làm việc bình thường và dòng điện làm việc cưỡng bức. | Môn học Phần điện trong nha máy điện va trạm biến áp Chiíòng 5 CHON cAc THIẾT bị điện chính TRONG NHA MAY điện VA tram biến Ap . Xac định dong điện lam việc tính toan . Cắc tình trạng làm việc cua thiết bị điện TBĐ Các thiết bị điện TBĐ co 2 tình trạng làm việc Tình trạng làm việc bình thưòng và tình trạng làm việc cưỡng bưc tương ưng với hài tình trạng này co 2 dong điện là dong điện làm việc bình thương và dong điện làm việc cương bưc. 1. Tình trạng làm việc bình thn nng Tình tràng làm việc bình thương là tình tràng làm việc vơi già thiệt trong khu vực đàng xet không co phần tư nào cUà hệ thống bị cắt một càch bắt buộc. Dong điện làm việc bình thương cưc đài Ibtmàx là dong điện lơn nhầt co thệ ơ tình tràng này và thương được dung đệ chon tiệt diện dầy dần và càp theo điệu kiện kinh tệ. Ví dụ Đôi vơi đương dầy kep tình tràng làm việc bình thương là cà 2 đương dầy cung màng tài dong điện bình thương cưc đài bắng 1 2 dong điện phu tài cưc đài. 2. Tình trang làm việc cndng bnc Tình tràng làm việc cương bưc là tình tràng làm việc vơi già thiệt trong khu vưc đàng xet co phần tư củà hệ thông bị cắt một càch bắt buộc. Ví dụ Đương dầy kep làm việc vơi một dầy màng tài. Dong điện cương bưc thương lơn hơn dong làm việc bình thương và no đươc dung đệ chon càc thiệt bị điện theo điệu kiện phàt nong lầu dài . Xac định dong điện làm việc tính toan 1. May phat điện và may bu đồng bộ - Dong điện làm việc bình thương Ibt IđmF - Dong điện làm việc cương bưc Ibt 1 2. May biến ap điện lnc ạ. Máy biến áp nôi bô với máy phát - Dong điện làm việc bình thương Ibt IđmF - Dong điện làm việc cương bưc Ibt 1 b. Các máy biến áp lám việc song song Trám co hái MBA - Dong điện làm việc bình thương đươc xàc định ưng vơi luc hài mày biện àp làm việc song song và phu tài chung cuà chung đàt cưc đài. S . I Ưptmax b .lVt I đm Nhom Nhà máy điện - Bô môn Hệ thống điện - ĐHBK Đà Nẵng . 7 9 Môn học Phần điện trong nha máy điện vá trạm biến áp - Dong điến làm viếc cuơng buc .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    30    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.