Tài liệu phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp - chương 7 - Thiết bị phân phối điện

. Khái niệm Thiết bị phân phối điện (TBPP) là một công trình dùng để thu nhận và phân phối điện năng. Nó gồm các khí cụ điện thao tác, dây dẫn và các thiết bị phụ. TBPP có thể phân loại như sau: | Môn học Phần điện trong nha may điện va trạm biên ap Chương 7 THIẾT BỊ PHÂN PHOI ĐIỆN . Khai niệm chung . Khai niệm Thiết bị phân phối điện TBPP là một công trình dung để thu nhận và phân phổi điện năng. No gôm càc khí cu điện thào tàc dây dân và càc thiết bị phu. TBPP co thế phân loài như sàu 1- TBPP trong nha kín Trong TBPP trong nhà tât cà khí cu điện đếu đăt trong nhà và co thế chià làm hài loài Lăp ghep và tron bộ. Khi xây dưng loài lăp ghep ngươi tà đưà khí cu điện đến nơi thi công như nhà mày điện hày tràm biện àp rôi mơi lăp ghep lài thành tưng mạch củà TBPP. Đôi vơi loài tron bô thì càc khí cu điện cuà tưng màch mày căt dào càch ly BI . đà đươc lăp săn thành tưng tu khi xây dưng chỉ cân lăp ghep càc tu lài vơi nhàu. 2- TBPP ngoai tròi hở Trong TBPP này tât cà càc khí cu điện đệu đăt ngoài trơi. No cung co thệ chià làm hài loài Lăp ghep và tron bô. Ưu điệm cuà TBPP trong nhà là càc khí cu điện được bào vệ chông mưà năng và càc tàc đông khàc cuà môi trương bui hơi â m nhât là càc hơi ăn mon như àxít kiệm . . Nhưng vôn đâu tư xây dưng cào nện thương xây dưng vơi câp điện àp U 20KV. ở càc vung ven biện hày gân nhà mày hoà chât càc TBPP điện àp 35 110 KV cung đươc xây dưng trong nhà . Ngươc lài trong TBPP ngoài trơi càc khí cu điện phài chịu moi tàc đông cuà thơi tiệt và môi trương. Bu lài no đươc xây dưng nhành già thành hà. TBPP ngoài trơi thương xây dưng vơi câp điện àp U 35KV. Tuy nhiện đôi vơi càc TB không quàn trong như ơ vung nông thôn cung co thệ xây dưng TBPP ngoài trơi vơi câp điện àp 6 -15 KV. . Cac yệu cầu đối vòi TBPP Yệu câu đôi vơi TBPP là làm việc đàm bào kinh tệ vân hành thuân tiện co khà năng phàt triện không gây hỏà hoàn. Càc TBPP cân phài đàm bào àn toàn cho càc nhân viện trực nhât không gây ngăn màch giữà càc phà và vơi đât không cho càc sư cô làn truyện thày thệ hoăc sưà chữà thiệt bị cuà môt màch không phà hoài sư làm việc bình thương cuà càc màch khàc. Ngoài rà cân phài cho phep sư dung càc phương tiện cơ giơi khi tiện hành

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    15    2    02-04-2023
5    18    2    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.