Bài tập Hình học lớp 9 - Hệ thức lượng trong tam giác

Chuyên đề "hệ thức lượng trong tam giác" này bao gồm: định nghĩa và sự xác định đường tròn; tính chất đối xứng; vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn tiếp tuyến của đường tròn. Xin gửi tới quý thầy cô và các em học sinh lớp 9 cùng tham khảo. | Bài tập hình học lóp 9 TTBDVH Lửa Việt HỆ thúc LƯỢNG TRONG TAM GIÁC 1. a Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi H là chân đường cao hạ từ A. Biết rằng AB 7 cm AC 9cm. Tính BH CH AH. b Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết BH 4cm CH 9cm. Tính AH AB AC. 2. Cho tam giác ABC cân tại A đường cao AH. Biết BC a AH h. Tính độ dài cạnh bên theo a h. 3. 4. Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH kẻ HM X _ AB3 vuông góc với AB tại M. Chứng minh rằng BM . B C 2 Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết tỉ số hai cạnh góc vuông là 7 độ dài cạnh góc vuông nhỏ bằng 6cm. Tính 5 độ dài cạnh huyền độ dài hình chiếu của các cạnh góc vuông lên cạnh huyền. 5. Tam giác ABC có AB 48cm AC 14cm BC 50cm. Tính độ dài đường phân giác của góc C. 6. Tam giác ABC có cạnh AB 26cm AC 25cm đường cao AH 24cm. Tính độ dài cạnh BC. 7. Hình thang ABCD có AB 15cm CD 20cm. Cạnh bên AD 12cm và vuông góc với hai đáy. Tính độ dài cạnh BC. 8. Tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng 15cm cạnh đáy bằng 18cm. Tính độ dài các đướng cao. 1 Bài tập hình học lóp 9 TTBDVH Lửa Việt 9. Tam giác ABC có góc A nhọn AB c CB b. Cho biết diện tích tam giác là S cbc. Tính cạnh BC theo 5 b c. 10. Tính diện tích của hình thang có độ dài các đáy là a b a b các góc kề với đáy lớn lần lượt là 30o và 45o. 11. Cho tam giác ABC có BÂC 90o. Kẻ đường cao CH. Chứng minh rằng BC2 AB2 AC2 . 12. Cho tam giác ABC nhọn có AH là đường cao. D E lần lượt là hình chiếu của H trên AB AC. Chứng minh rằng a b AED ABC 13. Cho tam giác nhọn ABC với BD CE là hai đường cao. Các điểm N M trên các đường thẳng BD CE sao cho AMB ANC 90o. Chứng minh rằng tam giác AMN cân. 14. Cho hình thoi ABCD có A 120o. Tia Ax tạo với AB một góc BAx một góc bằng 15o và cắt cạnh BC tại M cắt đường thẳng CD tại N. Chứng mlnh rằng AM 3AB 15. Cho tam giác ABC vuông cân tại A đường trung tuyến BM. Gọi D là hình chiếu của C trên BM H là hình chiếu của D trên AC. Chứng minh rằng AH 3HD. 16. Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh AB BC CA là ba số tự nhiên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.