Bộ đề trắc nghiệm sinh học 12 cơ bản - chương V - Di truyền học

Câu 1. Gen là một đoạn ADN A. mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin. B. mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định C. mang thông tin mã hóa cho một phân tử ARN . D. chứa các bộ 3 mã hoá các axitamin. Câu 2. Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm các vùng: A. khởi đầu, mã hoá, kết thúc. B. điều hoà, mã hoá, kết thúc. C. điều hoà, vận hành, kết thúc. D. điều hoà, vận hành, mã hoá. Câu 3. Gen không phân mảnh có A. vùng mã hoá liên tục. B. các đoạn intrôn. C

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    18    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.