Kinh tế lượng - CHƯƠNG 2: HỒI QUI ĐƠN BIẾN

Ở bài trước, ta nêu lên ví dụ về mối quan hệ giữa khối lượng và trọng lượng của các mẫu N nước. Dựa trên việc lấy các mẫu thử {x n , y n }n =1 , chúng ta có thể ước lượng, hay tìm lại mối quan hệ tuyến tính Y = α + β X , mà nó thể hiện quy luật vật lý, hay tính xu thế, ổn định giữa hai đại lượng ngẫu nhiên là trọng lượng và khối lượng nước. Trong chương này, chúng ta sẽ giới thiệu việc ước lượng các quy. | Kinh tế lượng 2007 CHƯƠNG 2 HỒI QUI ĐƠN BIẾN Ở bài trước ta nêu lên ví dụ về mối quan hệ giữa khối lượng và trọng lượng của các mẫu nước. Dựa trên việc lấy các mẫu thử xn yn N 1 chúng ta có thể ước lượng hay tìm lại mối quan hệ tuyến tính Y a 3X mà nó thể hiện quy luật vật lý hay tính xu thế ổn định giữa hai đại lượng ngẫu nhiên là trọng lượng và khối lượng nước. Trong chương này chúng ta sẽ giới thiệu việc ước lượng các quy luật tự nhiên kinh tế hay xã hội kiểu như vậy thông qua phương pháp hồi quy đơn simple regression . Chúng ta sẽ sử dụng học thuyết Keynes về tiêu dùng như là ví dụ điển hình cho việc giới thiệu phương pháp xây dựng và ước lượng mô hình hồi qui đơn biến. Học thuyết Keynes về tiêu dùng Chúng ta hãy trích định luật sau nêu ra bởi Keynes 1936 trong Lý thuyết tổng quát general Theory của ông Chúng ta sẽ xác định quy luật mà ta gọi là khuynh hướng tiêu dùng theo thu nhập như là một mối quan hệ phụ thuộc f giữa X được gọi là mức thu nhập khả dụng và Y là chi tiêu cho tiêu dùng từ thu nhập đó và vì vậy Y f X . - Số tiền mà từng hộ gia đình chi tiêu cho tiêu dùng phụ thuộc i một phần vào thu nhập của hộ đó ii vào những yếu tố khách quan khác của hoàn cảnh sống và iii một phần vào đòi hỏi có tính thiết yếu thói quen và những yếu tố tâm lý của các cá nhân trong hộ gia đình đó. - Luật tâm sinh lý cơ bản mà chúng ta dựa vào một cách rất tin cậy được kiểm chứng bới tri thức của chúng ta về loài người và bởi kinh nghiệm rằng con người có xu hướng tăng dY tiêu dùng khi thu nhập của họ tăng nhưng tăng không nhanh bằng thu nhập. Tức là dX là dương và nhỏ hơn 1. - về trung bình nếu thu nhập tăng lên thì khoảng cách giữa tiêu dùng và thu nhập ngày càng mở rộng nghĩa là có một tỉ lệ lớn hơn trong thu nhập được đưa vào tiết kiệm khi thu nhập tăng lên. Lý thuyết của Keynes đã đặt một mối quan hệ ổn định giữa tiêu dùng và thu nhập Y f X . Chúng ta muốn xác định cụ thể mối quan hệ này là như thế nào tìm cách đo lường quan hệ đó và kiểm định lại tính đích thức của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    23    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.