Các phân phối xác suất đặc biệt

Luật phân phối siêu bội Ví dụ . Một công ty có 40 kiện hàng trong đó có 8 kiện chất lượng không đạt tiêu phối ngẫu nhiên 10 kiện hàng này cho một cửa hàng. Tính xác suất để cửa hàng đó nhận đúng 2 kiện hàng không đạt tiêu chuẩn. | CHƯƠNG 4 CÁC PHAN PHOI XÁC SUẤT ĐẶC BIỆT Ths. Nguyen Cong Trí CÂlC phan PHOP Póll RÁC 1. PHÁlN PHOII NHŨTHOIC Xem BHH 3. PHAN PHOII POISSON CAC PHAN PHOP LIEÍN TUiC 4. PHANPHOP HUAN ht 2001 Xem 5. PHaN PHOIPCHI BìNHPHOonG 6. PHAN PHOp STUDENT 7. XAP Xí GlOlÁ CAIC PHAN PHOII TÁP Xem Mot day n - pheip thõi nồôiìc goiiii lai daiy pheìp thõi Bernoulli neìu thoìa 3 nieiu kien sau Caic pheip thõi noìc laìp vôiinhau. Moiipheìp thõi chr coì 2 ket cuìc Á vai Á Xaìc suaìt biein coi Á xay ra tron moiipheìp thõi khoing noi lai P Á p. Thõiic hìeìn day n-pheip thõi Berno Goiiii X lai soi lain thainh coìng xuat hieìn cuia biein coi Á thì X 0 1 2 . n . Ta noi X lai NLNN coi phan phoi nho thởc. Kyihieìu laiX B n p . Xaic suait neí biein coi Á xuait hieìn nuing k lain nõôìc cho bôii coìng thõic P X k c p 1 - p k . 1 Trong trõôing hôiip naic bieìt n 1 thì luaìt phaìn phoi nhò thõic nõôic goiiii lai luat phan phoi Bernoulli. _ VÍ DUi . Tung mot noing xu coìng baìng 6 lain. F suait neí coi nuing 2 lain xuat hieìn I at ngõia. Goii X laisoi lain xuait hieìn mat ngõia trong 6 lain tung X 0 1 2 3 4 5 6 vai X B 6 2 Vay xaic suat cain tìm lai 1 2 15 64 1 lai mot phain cuia khaitrieín nhò thõic q pT q Cq- p C 2q -2 p . p p Ck Pkq X lai NLNN rôii raic vai X B n p i. Kyivoing cuia NLNN X lai EX np. ii. Phõông saicuia NLNN X lai VarX npq vôi q 1-p. iii. np - q Mod X np - q 1. VÍ DUi . Tung mot noing xu 100 lain. Goiiii X lai soi lain mat ngõia xuat hieìn trong 100 lain tung thì X 0 1 2 . 100 vai X B 100 . Trung bình mat ngõia xuat hieìn lai EX 100 0 2 50 lain. Phõông saiVarX 100 25 ơ 5 J Soi lain ngõia tin chalc nhat lai modX 50 lain _ Xet mot taìp goim N phain tõi trong noi coi M phain tõi coi tính Á. Choin ngau nhieỉn khoỉng hoain laii n phain tõi. Goii X lai soi pt coi t c Á trong n phain tõi lay ra thì X lai NLNN rôii raic vai X 0 1 2 . n .Ta noil X coi PP sieỉu boil kyi hieìu X H N M n . Goi k lai soi phain tõi coi tính chat Á coi trong

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.