Tài liệu xác suất thống kê - chương V - Lý thuyết mẫu ngẫu nhiên

* Ta muốn rút ra một kết luận có giá trị về các cá thể hay vật thể trong một nhóm lớn. * Thay vì phải khảo sát toàn bộ nhóm, được gọi là tổng thể, điều này khó thực hiện nên ta chỉ có thể khảo sát trên một phần nhỏ của tổng thể này, được gọi là mẫu. | CHƯƠNG 5 LY THUYẾT MAU NGAU NHIÊN Ths. Nguyen Cong Trí CHƯƠNG 5 LY THUYÊT MAU NGẦU NHIÊN 1 TÔNG THE VÀ MẪU I MZsiNgDneincoizgus 1. TONG THE-MAU -THỐNG KÊ SUY DIÊN w Xem 2. PHƯƠNG PHÁP CHỌN-MẦU 3. CÁC THÁM SO CUÁ tong thê TJ g Xem 4. CÁC THÁM Sô cUá máu Xem 5. CÁC LUÁT PHÁN PHỐI cUá máu I I Xem 6. PHẦN PHỐI TẦN Sô - PHẦN PHôITẦN SUÁT Xem 7. PHƯƠNG PHÁP TÍNH CÁC THÁM Sô MÁU CHô Dữ LIÊU ĐƯƠC NHÔM Xem 8. BÁI TÁP Xem Ta muon rut ra mot ket luạn co gia tr ve cac ca thể hay vat thể trong mot nhom lợn. Thay vì phai khao sat toan bo nhom được goi la tong thể đieu nay kho thực hiên nen ta chỉ co thể khao sat tren mot phan nho cua tổng thể nay được goi la mau. Muc đích suy dien mot sự việc nao đo cua tổng thể từ ket qua tìm được tren mau được goi la suy dien theo thống ke. Qua trình lay cac cac phan tử từ tong thể được goi la chọn mâu. TÔNG THE VÀ MÁU r J TONG THE VÁ MAU VÍ DU . Ta muon rút ra một kết luân ve chieu cao trong lượng cúa sinh vien tổng thể bang each chỉ khảo sat 100 sinh vien mau được chon từ tổng thể nay. VÍ DU . Ta muon rút ra mot ket luận ve tỷ lẹ cỏn bu-long b hong do mot nha may san xuat trong suot tuan le 6 ngay lam việc bang cach moi ngay khao sat 20 con tai cac thôi điểm khac nhau. Trong trượng hợp nay tat ca cac con bu-long được san xuat trong tuan la tổng thể khi đo J20 con bu-long được chon tao thanh mọt mau. VÍ DU . Ta muon rut ra mot ket luan ve tính cong bang cua mot đồng xu bang cach tung đOngxu nay nhieu lan tổng thể mot mau co the la ket qua quan sat cua 60 lan tung đong xu đau ti n va ghi nhan ty le cua mat sap va mat ngưa cua đong xu đo. VÍ DU . Ta muon rut ra mot ket luan ve mau sac cua 200 vien bi tổng thể trong mot hop bang cach chon mot mau gom 20 bi từ hop trOng đo moi bi được chon se được tra lai hop chon co hoan lai sau khi đa ghi nhan mau sac cua no. TONG THE VÁ MAU CHÔN MÁU CÔ HOÁN LÁI VÀ MÁU KHÔNG HOÁN LÁI Tổng thể thượng chỉ sự đo lượng hợn la để chỉ cac ca thể hay cac vat thể. Trong ví du ta co tổng thể la .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.