Tài liệu xác suất thống kê - chương 6 - Lý thuyết ước lượng

* Một thống kê được gọi là ước lượng không chệch của tham số tổng thể nếu trung bình hay kỳ vọng của thống kê đó bằng với tham số tổng thể. Giá trị tương ứng của thống kê được gọi là ước lượng không chệch của tham số tổng thể. | CHƯƠNG 6 LY THUYẾT ƯỚC LƯỢNG Ths. Nguyen Cong Trí CHƯƠNG 6 LY THUYẾT ƯỚC LƯỢNG I Ths. Nguyen Cong Trí ƯƠC LƯƠNG KHÔNG CHẾCH VÀ ƯƠC LƯƠNG CÓ HIẾU quả 1. ƯƠC LƯƠNG KHÔNG CHẾCH VẬ ƯƠC LƯƠNG CÔ HIẾU QUA Xem 2. ƯƠC LƯƠNG ĐIẾM VẬ ƯƠC LƯƠNG BkHôẢNG. Đô tin CẬraCKng Xem 3. ƯƠC LƯƠNG KHôẢNG tin cậy cUả CảC thảm Sô Tông thế ht 2001 Xem 4. ƯƠC LƯƠNG HƠP LY TÔ l đả Xem 5. bải Tập Xem Một thong ke được gọi la ước lượng không chệch cua tham số tổng thể neu trung bình hay ky vọng của thong ke độ bang vỢi tham so tổng thể. Gia trị tượng ứng của thong ke được goi la ước lượng không chệch của tham so tong thể. VÍ DU . Trung bình X va phượng sai Ẩ2là cac ưôc lượng khOng chệch cua trung bình tổng thể m va phượng sai ơ2 nen cac gia trị x va 5 đeu la cac ược lượng khOng ch ch. Tuy nhien S mợi th .c sự a ược lượng chệch cua ơ vì tổng quat ta co E S s ƯƠC LƯƠNG KHÔNG CHẾCH VÀ ƯƠC LƯƠNG CÓ HIẾU quả ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM 7 VẬ ươc Lương khoảng Neu luật phan phoi mau cua haj thong ke cO cung trung bình thì thong ke nao ưng vợi phượng sai nho hợn thì thong ke đo được goi la ưđc lượng hiệu qua htfnTlrong thưc hanh ta mong muon được ca haựieu chuan tren nhưng đieu đoikho cothe xảy ra. V JDỤ . Vợi mot tong the co phan phoi chuan trung bình va trung vị mau se co cung gia trịĩa trupg bình được goi chung la trung bình cua tong thể. Tuy nhen phượng sai cua cac trung bình mau jhì nho h n phượng sai cua ca c trung vị mau nen trung bình cho ta mOt ược ược lượng hiệu qua .ợn trung vị. z MOt ược lượng tham so cua tổng thể được cho bợi một con so thì được goi la ước lượng điểm cua tham so đo. MOt ược lượng tham so cua tong the được cho bợi hai con so ma tham so cua tổng thể co thể nam giưa hai so đo được goi la ước lượng khoang cua tham so. VÍ DU . Neu ta noi khoang cach la 1 60m thì ta noi ve ược lượng điểm. Con neu ta nOi khoang cach la 1 60 0 03 m nghĩa la khoang cach từ 1 57m đen 1 63 m thì ta đa noi về ược lượng khoang. khoảng tin cậy củả tổng thế Goi ms va ơs lan lượt la .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    13    1    21-03-2023
44    27    1    21-03-2023
129    32    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.