Mẫu dự án quản lý siêu thị

Sưu liệu này trình bày mục đích, phạm vi, định nghĩa, tóm tắt tổ chức siêu thị. Mục đích: Mục đích của business vision là trình bày cái nhìn tổng quan về tổ chức siêu thị, xác định các stakeholder và khách hàng, xác định hiện trạng và phạm vi của hệ thống. Phạm vi: Business Vision này chỉđược dùng trong dự án quản lý siêu thị Sài gòn Co- Op Mart trực thuộc hệ thống siêu thị của Hợp tác xã Sài Gòn Co-Op. Định nghĩa thuật ngữ: Các thuật ngữ, nhóm từ viết tắt có thể tham khảo | PHẦN 3 : ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SIÊU THỊ Phân tích quy trình nghiệp vụ. Đánh giá hiện trạng hệ thống Giới thiệu: Sưu liệu này trình bày mục đích, phạm vi, định nghĩa, tóm tắt tổ chức siêu thị. Mục đích: Mục đích của business vision là trình bày cái nhìn tổng quan về tổ chức siêu thị, xác định các stakeholder và khách hàng, xác định hiện trạng và phạm vi của hệ thống. Phạm vi: Business Vision này chỉ được dùng trong dự án quản lý siêu thị Sài gòn Co- Op Mart trực thuộc hệ thống siêu thị của Hợp tác xã Sài Gòn Co-Op. Định nghĩa thuật ngữ: Các thuật ngữ, nhóm từ viết tắt có thể tham khảo sưu liệu Business Glossary. Tài liệu tham khảo: Sưu liệu này thông qua các tài liệu của siêu thị Sài Gòn Co-Op Mart cung cấp. Xác định vị trí Cơ hội: Hiện tại, nhu cầu về một phần mềm có khả năng xử lý và bảo mật cao hơn tại siêu thị là cấp thiết và một số vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động cần giải quyết. Trình bày vấn đề: Vấn đề lưu trữ thông tin khách hàng thân thiết The problem of Cơ sở dữ liệu của các khách hàng thân thiết được lưu trữ ở nhiều nơi và không có sự đồng bộ . affects Khách hàng, người quản lý The impact of Dịch vụ khách hàng thân thiết chỉ thiết lập được ở từng siêu thị which is của hệ thống Co-Op. Điều này là bất hợp lý, làm giảm khả năng cung cấp dịch vụ khách hàng, làm giảm khả năng cạnh tranh của siêu thị. A successful Nhân viên có thể sử dụng chung một account cấp cho mỗi solution would khách hàng được dùng ở tất cả siêu thị thuộc hệ thống Co-Op. Nâng cao khả năng chăm sóc khách hàng của siêu thị tốt hơn từ đó thu hút được khách hàng nhiều hơn, tăng doanh thu của siêu thị. Giúp người quản lý có thể làm tốt công tác quản lý khách hàng, theo dõi tình hình phục vụ khách hàng một cách dễ dàng. 78 Vấn đề liên quan đến báo cáo thống kê The problem Thống kê báo cáo chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thống kê theo of nhiều tiêu chí khác nhau affects Người quản lý, ban giám đốc hợp tác xã The impact of Không thể cho thấy báo cáo đầy đủ, .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
169    38    2    30-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.