Bài thuyết trình dấu chân sinh thái

Dấu chân sinh thái (Ecological Footprint, EF) là một thước đo nhu cầu về các diện tích đất, nước có khả năng cho năng suất sinh học cần thiết để cung cấp thực phẩm, gỗ cho con người, bề mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, diện tích hấp thụ CO2, khả năng chứa đựng và đồng hóa chất thải. | DẤU CHÂN SINH THÁI Giảng viên:Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nhóm 7: Vũ Hùng Anh Trần Văn Bé Ba Phạm Thị Phương Châu Nguyễn Văn Tự I khái niệm Dấu chân sinh thái (Ecological Footprint, EF) là một thước đo nhu cầu về các diện tích đất, nước có khả năng cho năng suất sinh học cần thiết để cung cấp thực phẩm, gỗ cho con người, bề mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, diện tích hấp thụ CO2, khả năng chứa đựng và đồng hóa chất thải Mặc dù việc phân tích EF mới chỉ bắt đầu vào năm 1995, nhưng nó đã nhanh chóng được sử dụng ở rất nhiều quốc gia và lãnh thổ như: Úc, Canada, Đức, Hà Lan, Italy Các khái niệm thường gặp trong EF 1. Sức tải sinh học: 2. Đơn vị gha: 3. Diện tích đất và nước có khả năng cho năng suất sinh học: 4. Tiêu thụ: 5. Dấu chân tiêu thụ: 6. Dấu chân diện tích canh tác: 7. Dấu chân diện tích đồng cỏ chăn nuôi: 8. Dấu chân diện tích rừng: 9. Dấu chân diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản: 10. Dấu chân diện tích xây dựng: 11. Dấu chân diện tích năng lượng: 12. Dấu chân | DẤU CHÂN SINH THÁI Giảng viên:Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nhóm 7: Vũ Hùng Anh Trần Văn Bé Ba Phạm Thị Phương Châu Nguyễn Văn Tự I khái niệm Dấu chân sinh thái (Ecological Footprint, EF) là một thước đo nhu cầu về các diện tích đất, nước có khả năng cho năng suất sinh học cần thiết để cung cấp thực phẩm, gỗ cho con người, bề mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, diện tích hấp thụ CO2, khả năng chứa đựng và đồng hóa chất thải Mặc dù việc phân tích EF mới chỉ bắt đầu vào năm 1995, nhưng nó đã nhanh chóng được sử dụng ở rất nhiều quốc gia và lãnh thổ như: Úc, Canada, Đức, Hà Lan, Italy Các khái niệm thường gặp trong EF 1. Sức tải sinh học: 2. Đơn vị gha: 3. Diện tích đất và nước có khả năng cho năng suất sinh học: 4. Tiêu thụ: 5. Dấu chân tiêu thụ: 6. Dấu chân diện tích canh tác: 7. Dấu chân diện tích đồng cỏ chăn nuôi: 8. Dấu chân diện tích rừng: 9. Dấu chân diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản: 10. Dấu chân diện tích xây dựng: 11. Dấu chân diện tích năng lượng: 12. Dấu chân CO2: 1. Sức tải sinh học: Biocapacity (BC) BC là khả năng của hệ sinh thái tạo ra vật chất sinh học hữu dụng và hấp thụ chất thải do con người tạo ra. Sức tải sinh học của một vùng được tính bằng đợn vị gha. Nếu BC thể hiện khả năng cung cấp các dạng tài nguyên cho con người thì EF lại thể hiện nhu cầu về các dạng tài nguyên của con người. Do đó, ngoài việc tính toán EF ta cần phải tính BC như một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ sử dụng tài nguyên của con người. Năm 2003, Thế giới có 11,2 tỷ ha đất và nước có khả năng cho năng suất sinh học, và tính ra, Sức tải sinh học theo đầu người là 1,8 gha (với dân số Toàn cầu là 6,3 tỷ người). 2. Đơn vị gha: Để thuận lợi cho việc so sánh khả năng cho năng suất sinh học giữa các nước, các vùng, dấu chân sinh thái đã đưa ra Đơn vị global ha (gha), là một dạng đơn vị diện tích chuyển đổi:1gha = 1ha khoảng không gian cho năng suất sinh học bằng mức trung bình thế giới. Do mỗi dạng đất có năng suất khác nhau, nên 1 gha sẽ tương đương với số ha khác .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.