Kiến thức về mạng ATM

Khuôn khổ cấu trúc băng rộng cho các thuê bao gia đình của diễn đàn ATM (ATM Forum Residential Broadband-RBB) xác định các hệ thống truy nhập và mạng thuê bao gia đình.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG