Lập trình cho điện thoại di đông - 3

Một kết nối HTTP có thể ở một trong ba trạng thái khác nhau: Thiết lập (Setup), Kết nối (Connectd), hay Đóng (Close). Trong trạng thái Thiết lập, kết nối chưa được tạo. Phương thức setRequestMethod() và setRequestProperty() chỉ có thể được dùng trong trạng thái thiết lập. Chúng được dùng để thiết lập phương thức yêu cầu (GET, POST, HEAD) và thiết lập thuộc tính HTTP (ví dụ. User-Agent). Khi sử dụng một phương thức yêu cầu gởi dữ liệu đến hay nhận dữ liệu về từ server sẽ làm cho kết nối chuyển sang trạng thái Kết nối | phép dùng tất cả các phương thức của HttpConnection. Một kết nối HTTP có thể ở một trong ba trạng thái khác nhau Thiết lập Setup Kết nối Connectd hay Đóng Close . Trong trạng thái Thiết lập kết nối chưa được tạo. Phương thức setRequestMethod và setRequestProperty chỉ có thể được dùng trong trạng thái thiết lập. Chúng được dùng để thiết lập phương thức yêu cầu GET POST HEAD và thiết lập thuộc tính HTTP ví dụ. User-Agent . Khi sử dụng một phương thức yêu cầu gởi dữ liệu đến hay nhận dữ liệu về từ server sẽ làm cho kết nối chuyển sang trạng thái Kết nối. Gọi phương thức close sẽ làm cho kết nối chuyển sang trạng thái Đóng. Hình 3 minh họa các trạng thái kết nối khác nhau Hình 3 . Các trạng thái kết nối HTTP Lưu ý rằng gọi bất kì phương thức nào liệt kê ở trên ví dụ. openInputStream getLenght cũng sẽ làm cho kết nối chuyển sang trạng thái Kết nối. Ví dụ HTTP GET Phương thức HTTP GET cho phép lấy dữ liệu từ server và là phương thức mặc định nếu không xác định phương thức trong trạng thái Thiết lập. Ví dụ thực hiện một kết nối HTTP GET cơ bản void getViaHttpConnection String url throws IOException HttpConnection c null InputStream is null try c HttpConnection url Mở kết nối HTTP is Mở Input Stream mặc định GET type int len int if len 0 byte data new byte len int numBytes data Nếu biết chiều dài processData data else int ch while ch -1 đọc đến khi nào gặp -1 char ch . processBuffer stringBuffer finally if is null if c null getViaHttpConnection nhận một chuỗi là tham số đầu vào đó là địa chỉ địa chỉ URL chuyển cho phương thức open của lớp Connection. Phương thức open trả về một đối tượng Connection đóng vai trò là một lớp HttpConnection. Phương thức openInputStream sẽ làm cho kết nối chuyển sang trạng thái Kết nối. Vì không có yêu cầu phương thức nào kết nối sẽ mặc định là một kết nối HTTP GET. Phương thức getLength sẽ trả về chiều dài của dữ liệu gởi từ server.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
385    53    3    29-11-2023
35    290    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.