Lập trình cho điện thoại di đông - 4

Lập trình Web Service với MIDP Lập trình mạng MIDP trên HTTP client Khái quát Đặc tả MIDP phát biểu rằng các triển khai của MIDP trên thiết bị di động bắt buộc phải hỗ trợ ít nhất là kết nối HTTP sử dụng khung kết nối chung (GCF – Generic Connection Framework). Sử dụng kết nối client HTTP nghĩa là thiết bị gởi một yêu cầu (request) và server gởi về một hồi đáp (response) tương ứng. Hình 1. HTTP client request-response Bằng cách chỉ dùng kết nối HTTP client nghĩa là server không thể thiết lập. | Lập trình Web Service với MIDP Lập trình mạng MIDP trên HTTP client Khái quát Đặc tả MIDP phát biểu rằng các triển khai của MIDP trên thiết bị di động bắt buộc phải hỗ trợ ít nhất là kết nối HTTP sử dụng khung kết nối chung GCF -Generic Connection Framework . Sử dụng kết nối client HTTP nghĩa là thiết bị gởi một yêu cầu request và server gởi về một hồi đáp response tương ứng. Hình 1. HTTP client request-response Bằng cách chỉ dùng kết nối HTTP client nghĩa là server không thể thiết lập liên lạc với thiết bị ngoại trừ bằng cách hồi đáp một request. Một MIDlet HTTP client thông thường sẽ dùng cả hai phương thức HTTP GET và POST. Đặc tả MIDP phát biểu rằng cả HTTP và HTTPS bắt buộc phải được hỗ trợ. Thân của thông điệp HTTP Thông tin gởi trong thân thông điệp HTTP request và response đơn giản là một luồng byte. MIDlet và servlet chọn kiểu định dạng thông tin để mã hóa các byte này. Thân của thông điệp SOAP HTTP Các điểm cuối dịch vụ Web dựa trên SOAP trao đổi các thông điệp SOAP với nhau. HTTP là một cơ chế mặc định dùng để truyền thông điệp SOAP. Thông điệp SOAP chứa dữ liệu theo định dạng XML. Thông điệp XML có thể dùng cả UtF-8 hay UTF-16 để làm bảng mã và mã hóa. Khái quát về dịch vụ Web Web service SOAP và WSDL Thuật ngữ Dịch vụ Web Web service nói đến truyền thông ứng dụng-đến-ứng dụng application-to-application . Một dịch vụ Web đơn giản là một dịch vụ trên Internet có khả năng được truy xuất thông qua giao diện theo khuôn dạng sử dụng các giao thức Internet chuẩn như HTTP. World Wide Web Consortium W3C định nghĩa dịch vụ Web như sau Một dịch vụ Web là một hệ thống phần mềm được nhận dạng bằng một URI Uniform Resource Identifier mà các giao diện chung và sự gắn kết của nó được định nghĩa và mô tả bằng XML. Định nghĩa của nó có thể được nhận ra bằng các hệ thống phần mềm khác. Các hệ thống này sau đó có thể tương tác với dịch vụ Web theo phương cách được mô tả trong định nghĩa của nó sử dụng các thông điệp theo XML được chuyển bằng các giao thức

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.