QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KHỦNG HOẢNG TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ

. Khái niệm: Đổ vỡ hệ thống là tình trạng sụp đổ của một hệ thống khi nó không có khả năng duy trì, bảo vệ được hệ thống và mọi thành viên của nó. Tình trạng đổ vỡ hệ thống là tình trạng tồi tệ nhất với mỗi hệ thống mà người ta dù muốn duy trì nó nhưng cũng không thể được (được gọi là đổ vỡ thụ động); hoặc đó là tình trạng hệ thống đã hoàn thành sứ mạng của mình khi thấy không cần thiết pải duy trì nữa (gọi là đổ vỡ chủ động).

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG