HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BUỔI BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Đại diện ban tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ------ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ===================== HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BUỔI BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ Buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ được tiến hành với trình tự như sau: 1. Đại diện ban tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ. 2. Chủ tich Hội đồng điều khiển Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ. 3. Thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học và các điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên. 4. Học viên trình bày nội dung luận văn trước Hội đồng (không đọc bản tóm tắt luận văn hoặc các văn bản đã chuẩn bị trước). 5. Phản biện 1 đọc nhận xét. 6. Phản biện 2 đọc nhận xét. 7. Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi hoặc phát biểu ý kiến về những kết quả đạt được, những điểm mới của luận văn, những vấn đề chưa giải quyết được . 8. Học viên trả lời các câu hỏi và ý kiến trao đổi. 9. Cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ nhận xét về quá trình thực hiện luận văn của học viên. 10. Hội đồng họp riêng: . Bầu Ban kiểm phiếu. . Hội đồng chấm luận văn bằng cách bỏ phiếu kín. . Ban kiểm phiếu làm việc. . Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả. . Hội đồng trao đổi và thông qua quyết nghị đánh giá luận văn thạc sĩ. 11. Chủ tịch Hội đồng công bố quyết nghị đánh giá luận văn thạc sĩ của học viên. 12. Chủ tich Hội đồng phát biểu ý kiến. 13. Học viên phát biểu ý kiến. 14. Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG