Điều chỉnh tốc độ động cơ một pha bằng biến áp tần gián tiếp part4

Điện áp tải (u), dòng điện tải (i) và dòng nguồn(is) Hoạt động của sơ thiết T2 và T4 đang cho dòng chảy qua ( dòng tải đi từ B đến A). Khi t = 0, cho xung điều khiển mở T1 và T3 , T2 và T4 bị khoá lại (do thiết bị chuyển mạch thực hiện). Dòng tải i = - Im không thể đảo chiều một cách đột ngột. | Hình Điện áp tải u dòng điện tải i và dòng nguồn is Hoạt động của sơ đồ Giả thiết T2 và T4 đang cho dòng chảy qua dòng tải đi từ B đến A . Khi t 0 cho xung điểu khiển mở T1 và T3 T2 và T4 bị khoá lại do thiết bị chuyển mạch thực hiện . Dòng tải i - Im không thể đảo chiểu một cách đột ngột. Nó tiếp tục chảy theo chiểu cũ nhưng theo mạch D5 E D7 Z D5 và suy giảm dần. D5 và D7 dẫn dòng khiến T 1và T3 vừa kịp mở đã bị khoá lại. Điện áp trên tải là U E. Khi t t1 i 0 D1 và D3 bị khoá lại T1 và T3 sẽ mở lại nếu còn xung điểu khiển tác động ở các cực điểu khiển của T1 và T3 dòng tải i 0 và tăng trưởng chảy theo chiểu từ A đến B. Giai đoạn từ t 0 đến t1 là giai đoạn hoàn năng lượng. Khi t T 2 cho xung điểu khiển mở T2 và T4 T1 và T3 bị khoá lại. Dòng tải i chạy qua D6 và D8 khiến cho T2 và T4 vừa kịp mở đã khoá lại. Khi t t3 i 0 T2 và T4 sẽ mở lại i 0 chảy theo chiểu từ B đến A . Dòng tải i biến thiên theo theo quy luật hàm mũ giữa hai giá trị Im và - Im. Biểu thức của dòng tải i 28 Khi bắt đầu cho xung mở T1 và T3 ta có phương trình Ldi dt Ri E di dt ai a E R Dưới dạng toán tử Laplace ta có pI p - i 0 aI p aE Rp trong đó sơ kiện i 0 - Im và a R L. Do đó 1 I 1 e -Ime-at R Tương tự như vậy khi cho xung mở T2 và T4 ta có phương trình - Ldi td - Ri E Và i I . II . R Dòng nguồn Chúng ta quy ước is 0 khi nguồn nuôi cung cấp năng lượng cho tải tức là khi các transitor dẫn dòng is 0 khi tải trả năng lượng về nguồn nuôi tức là các điot dẫn dòng. Dòng điện is là dòng điện xoay chiều dạng răng cưa. Chất lượng điện áp tải và dòng tải Điện áp tải có dạng sin chữ nhật đối xứng. Nó là một hàm lẻ chu kỳ. Triển khai Fourier của nó gồm các số hạng sóng sin u sinot 1sin3 t 1sin5 t . n 3 5 Biên độ của số hạng thứ 10 bằng 5 2 biên độ số hạng thứ nhất. Mạch tải là động cơ nên gồm có thành phần R và L. Tong trở của mạch tải liên quan đến bậc của sóng hài như sau Zn Ựr2 nroL I2 29 Trong đó n 1 3 5 7. Vì Z5 Z3 Z1 nên biên độ sóng hài của dòng tải giảm nhanh so với sự suy giảm của

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.