Giáo trình điều trị bệnh học bằng phương pháp đông y part1

Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo Bác sĩ y học cổ truyền. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy - học các môn học chuyên môn, cơ bản chuyên ngành theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ tài liệu dạy | LỊJ 0- BỘ Y TẾ Y HQC BẸNH HỌC VÃ ĐIÈU TRỊ ĐONG V BỆNH HỌC VÀ ĐIỀU TRỊ Đòng Y SÁCH ĐÀO TẠO BÁC sĩ Y HỌC cổ TRUYỀN Chủ biên . Phan Quan Chí Hiếu ỉi NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC Copyright@Ministry Of Health - VN BỘ y TÊ BỆNH HỌC VÀ ĐIỂU TRỊ DÔNG y SÁCh ĐÀO TẠO BÁC sĩ y học cổ TRuyỀN Mã số Chủ biên . PhAN QUAN Chí HIỂU NHÀ XUẤT BẢN y HỌC HÀ NỘI - 2007 1 Copyright@Ministry Of Health - VN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN Vụ Khoa học Đào tạo Bộ Y tế CHỦ BIÊN . Phan Quan Chí Hiếu NHỮNG NGƯỜI BIÊN SOẠN . Nguyễn Thị Bay ThS. BS. Ngô Anh Dũng THAM GIA TỔ CHỨC BẢN THẢO ThS. Phí Văn Thâm Bản quyền thuộc Bộ Y tế Vụ Khoa học và Đào tạo 2 Copyright@Ministry Of Health - .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    24    1    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.