NHỮNG NGUYÊN TẮC HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS

cách lập hợp đồng và các điều khoản hợp đồng thương mại quốc tế. Việc soạn thảo hợp đồng thương mại yêu cầu khá nhiều kĩ năng. Người soạn thảo phải dự tính được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. Vai trò của hợp đồng trong các giao dịch thương mại quốc tế lại càng quan trọng; phần vì đối tác là những doanh nhân chuyên nghiệp, rất am hiểu luật trong việc giải quyết tranh chấp; phần vì các hợp | Để tránh khả năng lạm dụng điều này, Khoản (2) của Điều cho phép giảm bớt số tiền đã thoả thuận khi có sự bất bình đẳng có liên quan đến thiệt hại phát sinh do việc không thực hiện và do những yếu tố chung quanh khác. Khoản (2) cũng nêu rõ rằng nó mang tính chất bắt buộc và các bên không được phép loại bỏ áp dụng khả năng giảm bớt số tiền được thoả thuận này. Số tiền được thoả thuận chỉ có thể được giảm nhưng không được bỏ qua, thí dụ như, toà án hoàn toàn không xét đến điều khoản về khoản tiền bồi thường được các bên xác định từ trước để tự mình ra quyết định về bồi thường thiệt hại. Khoản tiền này cũng không được phép tăng nếu thiệt hại thực tế cao hơn trị giá khoản tiền hai bên đã thoả thuận (xem Bình luận 4 của Điều ). Hơn nữa cần lưu ý là khoản tiền thoả thuận chỉ được giảm khi có sự bất bình đẳng, có nghĩa là một người bình thường trong cùng hoàn cảnh như các bên cũng phải cảm thấy như vậy. Cần xem xét thêm mối liên quan giữa các khoản tiền được thoả thuận và thiệt hại thực tế phát sinh.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
136    125    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.