Đề tài “ Truyền Thoại trên giao thức IP”

Để đáp ứng yêu cầu đó các nhà phát triển viễn thông không ngừng không ngừng nghiên cứu các giải pháp mới có tính khả thi và đã đạt được một số kết quả khả quan. Cụ thể là với một số dịch vụ truyền thống vốn đòi hỏi khắt khe về thời gian thực cũng như chất lượng mà trước đây chỉ phù hợp với công nghệ chuyển mạch kênh thì bây giờ với sự hỗ trợ của các kỹ thuật mới cho phép chúng ta thực hiện chúng trên chuyển mạch gói bởi vì chỉ có chuyển | Một tiêu đề ViA dò tìm tiến trình của lời mời từ server đến server,cho phép trả lời để tìm đường quay lại của nó và giúp server dò ra các vọng lặp. Trong mỗi trường hợp như vậy proxy server và server giám tiếp bằng cách này hay cách khác phải xác định server bước nhảy tiếp là một chức năng xác định vị trí sự xác định vị trí server là thực thể khi SIP (none-SIP) nó có thông tin về các server bước nhảy tiếp theo cho các người sử dụng khác server có thể gửi ngiều lời mời tới các server tại một lần, trong các bước nhảy liên lạc với nhười sử dụng tại một trong các vị có thể gửi lời mời đến các nhóm đa phát đáp,liên lạc một cách hiệu quả đến nhiều các bước nhảy tiếp theo theo một cách hiệu quả lần sử dụng server đại lý người sử dụng là dược lien lạc nó kết thúc một cách trả lời đến trả lời có một mã trả lời và một thông điệp trả lời. Để đảm bảo độ tin cậy ngay cả đối với các giao thức truyền tải không đáng tin cậy,server truyền lại trả lời cuối cùng cho đến khi client xác nhận bằng việc gửi yêu cầu ACK đến server.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    9    2    06-08-2021