Ebook English for students of Physics (Vol 2) - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

Ebook English for Students of Physics - Vol 2 Anh văn dành cho sinh viên chuyên ngành vật lý. Các bài trong cuốn English for Students of Physics - Vol 2: Unit 06 motion, unit 07 gravitation, unit 08 optics, unit 09 weight and mass, unit 10 energy, unit 11 quantum physics, unit 12 magnetism, unit 13 phase of matter, unit 14 electric charge, unit 15 nuclear physics. | 1 English for students of Physics - Vol 2 Ho Huyen NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007. Từ khoá English for students of Physic Science Grammar in use English -Vietnamese translation Practice Relative clauses Noun clauses Motion Making macroscopic models The infinitive The gerund Earth s magnetic field Noun clause Phase of matter. Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả. Table of contents Unit 06 READING Motion speed and READING GRAMMAR IN USE .8 Noun clauses 1 2 .8 1. That - 2. Wh-interrogative PROBLEMS Describing movements and Task one English-Vietnamese Task two Vietnamese - English KEY FREE - READING Unit 07 READING There is no gravitational pull . . . only a push .19 2 EADING GRAMMAR IN A Modal verbs to express certainty or B Past perfect PROBLEM Task one English-Vietnamese Task two Vietnamese - English KEY FREE-READING Unit 08 READING Spectral reAding GRAMMAR IN USE .35 The PROBLEM Simple experiment description 2 .41 TRANSLATION. 43 Task one English-Vietnamese Task two Vietnamese - English KEY FREE-READING Radioactive Unit 09 WEIGHT AND READING Weight and READING GRAMMAR IN I II Special patterns of PROBLEM Describing process in chronological TRANSLATION. 58 Task one .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    44    2    04-12-2023
26    468    4    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.