Giáo trình chọn giống và nhân giống - chương 5

Mục đích cuối cùng của việc nhân giống, tạo giống là nhằm tạo nên những phẩm giống gia súc có sức sản xuất và sinh sản cao, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của con người. Sức sản xuất của vật nuôi là khả năng cho thịt, sữa, lông len, trứng, sức cày kéo và sức sinh sản. | 109 Chương V SỨC SẢN XUẤT CỦA VẬT NUÔI Ý nghĩa của việc đánh giá sức sản xuất của vật nuôi Mục đích cuối cùng của việc nhân giống tạo giống là nhằm tạo nên những phẩm giống gia súc có sức sản xuất và sinh sản cao đáp ứng được nhu cầu sử dụng của con người. Sức sản xuất của vật nuôi là khả năng cho thịt sữa lông len trứng sức cày kéo và sức sinh sản. Sức sản xuất cao hay thấp chất lượng tốt hay xấu tuỳ thuộc vào đặc tính di truyền của giống và điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng. Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi là tạo ra nhiều sản phẩm chăn nuôi đáp ứng được nhu cầu của con người. Sức sản xuất của vật nuôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau di truyền của phẩm giống dinh dưỡng thức ăn khả năng chống bệnh kỹ thuật chăn nuôi và môi trường sinh thái mà vật nuôi sinh sống. Việc đánh giá sức sản xuất có ý nghĩa rất lớn trong chăn nuôi. - Qua việc đánh giá sức sản xuất người ta có thể phát hiện được những gia súc tốt để tiến hành chọn lọc và nhân giống tạo ra những phẩm giống có năng suất cao giá thành hạ đồng thời có biện pháp để nhân nhanh số lượng cá thể có năng suất cao. - Tổ chức việc nuôi dưỡng phù hợp với sức sản xuất khác nhau của các phẩm giống và phù hợp với từng con vật cao sản. - Trong công tác giống số liệu về sức sản xuất là cơ sở để so sánh sự thay đổi về mặt sản xuất của vật nuôi làm giống từ đó có thể đề ra biện pháp nuôi dưỡng chọn lọc các con giống và quyết định phương hướng chọn giống và nhân giống. Đồng thời đánh giá được sức sản xuất cũng là cơ sở để tính toán các tham số di truyền áp dụng trong chọn lọc và nhân giống. - Về mặt kỹ thuật biết được sức sản xuất sẽ giúp cho việc lập lế hoạch dự trù đầy đủ thức ăn cũng như các phương tiện khác đồng thời đưa ra các biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng tốt tác động vào các qui luật sinh trưởng phát dục nhằm khai thác tối đa sức sản xuất của vật nuôi. Sức sinh sản của vật nuôi Sức sinh sản là một tiêu chuẩn để xác định giá trị của con vật. Sức sinh sản của gia súc cũng là một hình thái của sức sản xuất và là .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    85    2    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.