Giáo trình chọn giống và nhân giống - chương 4

Khái niệm về sinh trưởng và phát dục Khái niệm về sinh trưởng Sinh trưởng là quá trình tích lũy các chất hữu cơ do đồng hóa và dị hóa, là sự tăng chiều cao, chiều dài, bề ngang, khối lượng của các bộ phận và toàn bộ cơ thể của con vật trên cơ sở tính di truyền có từ đời trước. | 89 Chương IV SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI Khái niệm về sinh trưởng và phát dục Khái niệm về sinh trưởng Sinh trưởng là quá trình tích lũy các chất hữu cơ do đồng hóa và dị hóa là sự tăng chiều cao chiều dài bề ngang khối lượng của các bộ phận và toàn bộ cơ thể của con vật trên cơ sở tính di truyền có từ đời trước. Từ định nghĩa trên có thể nói sinh trưởng như là kết quả của sự tác động tương hỗ của các hệ thống tổ chức và chức năng của cơ thể. Sinh trưởng là tổng thể của các quá trình xẩy ra đồng thời của việc tăng lên về mặt số lượng thể tích bề mặt và kích thước khối lượng của từng phần cũng như toàn bộ cơ thể con vật. Lee 1898 cho rằng sinh trưởng bao gồm các quá trình tế bào phân chia thể tích tăng lên và hình thành các chất giữa các tế bào mà hai quá trình đầu là quan trọng nhất. Somangaozen 1935 cho rằng Sự phát triển của cơ thể sống là ở chổ tăng lên về khối lượng của các phần hoạt động trong cơ thể từ đó mà năng lượng tự do trong cơ thể tăng lên. Sự phát triển được thực hiện qua việc tăng lên các chiều sự sinh sản của tế bào và các chất khác giữa các tế bào . Tất nhiên quá trình phát triển là kết quả của diễn biến trao đổi chất trên cơ sở dinh dưỡng. Do trao đổi chất mà có điều kiện để tế bào sinh sôi nảy nở và các chất giữa các tế bào hình thành. Các phần mới hình thành lại lập tức đi vào quĩ đạo trao đổi chất nói chung lại trở thành nguồn gốc hiện lên các khối lượng mới của vật chất sống. Gatner 1922 cho rằng quá trình sinh trưởng trước hết là do kết quả của phân chia tế bào tăng thể tích của tế bào tạo nên sự sống. Như vậy sự sinh trưởng của sinh vật phải thông qua 3 quá trình - Phân chia tế bào bằng hình thức nguyên nhiễm để tăng số lượng tế bào. - Tăng thể tích của tế bào bằng quá trình sinh tổng hợp các chất trong tế bào đặc biệt là quá trình sinh tổng hợp protein xẩy ra tại riboxom. - Tăng thể tích giữa các tế bào bằng cách tăng cường tổng hợp các chất gian bào. Về mặt sinh học như trên đã nói sự sinh trưởng được xem như là một 90 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    39    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.