Giáo trình chọn giống và nhân giống - chương 1

. Lịch sử hình thành môn chọn và nhân giống vật nuôi Giống vật nuôi cũng như cây trồng là những phương tiện của sản xuất nông nghiệp. Do vậy, sự hình thành và phát triển của nó có liên quan với lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong xã hội. | 1 NGUYỄN ĐỨC HƯNG NGUYỄN MINH HOÀN - LÊ ĐÌNH PHÙNG GIÁO TRÌNH CHỌN GIỐNG VÀ NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI HUẾ NĂM 2008 2 MỤC LỤC TRANG Chương I . Lịch sử hình thành chọn giống và nhân giống Công tác giống vật nuôi ở nước ta 4 Lịch sử hình thành môn giống vật nuôi 4 Công tác giống vật nuôi ở nước ta 8 Chương II. Nguồn gốc thuần hóa thích nghi của vật nuôi 12 Nguồn gốc của vật nuôi 12 Sự thuần hóa của vật nuôi 17 Sự thích nghi của vật nuôi 23 Một số giống vật nuôi ở nước ta 28 Chương III. Ngoại hình và thể chất của vật nuôi 72 Khái niệm về ngoại hình 72 Đặc điểm ngoại hình của vật nuôi theo các hướng sản xuất 73 Thể chất của vật nuôi 77 Chương IV. Sinh trưởng và phát dục của vật nuôi 89 Khái niệm về sinh trưởng 89 Phương pháp nghiên cứu sinh trưởng và phát dục 93 Một số quy luật sinh trưởng và phát dục của vật nuôi 96 Chương V. Sức sản xuất của vật nuôi 109 Ý nghĩa của việc đánh giá sức sản xuất của vật nuôi 109 Sức sinh sản của vật nuôi 109 Sức sản xuất sữa 111 Sức sản xuất trứng 115 Sức sản xuất thịt 117 Sức làm việc cày kéo 119 Chương VI. Quan hệ họ hàng và các tham số di truyền 122 Di truyền tính trạng 122 Sự biến thiên sai khác của tính trạng số lượng 123 Mô hình di truyền cơ bản của tính trạng đa gen 126 Quan hệ di truyền giữa các cá thể 129 Một số tham số di truyền 140 Chương VII. Chọn lọc giống vật nuôi 168 Cơ sở chọn lọc 168 Giá trị giống 182 Các phương pháp chọn lọc 188 Chương VIII. Nhân giống vật nuôi 208 Giao phối cận huyết 208 Ưu thế lai r 219 Các phương pháp nhân giống vật nuôi 231 3 Chương IX. Tổ chức công tác giống vật nuôi 251 Mục đích yêu cầu 251 Định hướng phát triển chăn nuôi đến năm 2010 Chương trình biện pháp công tác giống Tài liệu tham khảo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
237    51    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.