Giáo trình giống vật nuôi - Đặng Văn Bình

Giống vật nuôi là môn khoa học ứng dụng các quy luật di truyền để cải tiến về mặt di truyền đối với năng suất và chất lượng sản phẩm của vật nuôi. Để có thể hiểu được bản chất những vấn đề phức tạp của môn học và những ứng dụng trong thực tiễn sản xuất, để tìm hiểu rõ hơn về giống vật nuôi, tài liệu dưới đây. | Môc lôc Trang Më ®Çu 4 Ch−¬ng I: Kh¸i niÖm vÒ gièng vµ c«ng t¸c gièng vËt nu«i 1. Kh¸i niÖm vÒ gièng vµ ph©n lo¹i gièng vËt nu«i . Kh¸i niÖm vÒ vËt nu«i 6 . Kh¸i niÖm vÒ gièng, dßng vËt nu«i 7 . Ph©n lo¹i gièng vËt nu«i 9 2. Giíi thiÖu mét sè gièng vËt nu«i phæ biÕn ë n−íc ta 10 . C¸c gièng vËt nu«i ®Þa ph−¬ng 11 . C¸c gièng vËt nu«i chñ yÕu nhËp tõ n−íc ngoµi 18 3. Kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña c«ng t¸c gièng trong ch¨n nu«i 28 . Kh¸i niÖm vÒ c«ng t¸c gièng vËt nu«i 28 . ý nghÜa cña c«ng t¸c gièng trong ch¨n nu«i 29 4. C¬ së sinh häc cña c«ng t¸c gièng 29 5. C©u hái vµ bµi tËp ch−¬ng 1 30 Ch−¬ng II: Chän gièng vËt nu«i 1. Kh¸i niÖm vÒ tÝnh tr¹ng 31 2. Nh÷ng tÝnh tr¹ng c¬ b¶n cña vËt nu«i 32 . TÝnh tr¹ng vÒ ngo¹i h×nh 32 . TÝnh tr¹ng vÒ sinh tr−ëng 35 . C¸c tÝnh tr¹ng n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng s¶n phÈm 38 . C¸c ph−¬ng ph¸p m« t¶, ®¸nh gi¸ c¸c tÝnh tr¹ng sè l−îng 43 . ¶nh h−ëng cña di truyÒn vµ ngo¹i c¶nh ®èi víi c¸c tÝnh tr¹ng sè l−îng 45 3. Chän gièng vËt nu«i 46 . Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ chän gièng vËt nu«i 46 . Chän läc c¸c tÝnh tr¹ng sè l−îng 55 4. C¸c ph−¬ng ph¸p chän gièng vËt nu«i 62 . Chän läc vËt gièng 62 . Mét sè ph−¬ng ph¸p chän gièng trong gia cÇm 65 5. Lo¹i th¶i vËt gièng 68 6. C©u hái vµ bµi tËp ch−¬ng II 68 Ch−¬ng III: Nh©n gièng vËt nu«i 1 1. Nh©n gièng thuÇn chñng . Kh¸i niÖm 71 . Vai trß t¸c dông cña nh©n gièng thuÇn chñng 71 . HÖ phæ 72 . HÖ sè cËn huyÕt 74 . Nh©n gièng thuÇn chñng theo dßng 77 2. Lai gièng 78 . Kh¸i niÖm 78 . Vai trß t¸c dông cña lai gièng 78 . ¦u thÕ lai 78 . C¸c ph−¬ng ph¸p lai gièng 81 3. C©u hái vµ bµi tËp ch−¬ng III 90 Ch−¬ng IV: HÖ thèng tæ chøc trong c«ng t¸c gièng vËt nu«i 1. HÖ thèng nh©n gièng vËt nu«i 92 2. HÖ thèng s¶n xuÊt con lai 93 3. Mét sè biÖn ph¸p c«ng t¸c gièng 97 . Theo dâi hÖ phæ 97 . LËp c¸c sæ, phiÕu theo dâi 98 . §¸nh sè vËt nu«i 98 . LËp sæ gièng 99 4. C©u hái «n tËp ch−¬ng IV 100 Ch−¬ng V: B¶o tån nguån gen vËt nu«i vµ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    59    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.