Các phép toán xử lý điểm ảnh.

Sau khi thực hiện tiền xử lý, mà cụ thể ở đây là ding bộ lọc để loại bỏ nhiễu cộng, trong ảnh sẽ không còn các điểm có giá trị độ xám tăng đột biến so với các điểm xung quanh. Như vậy, khi tách biên sẽ tránh được những điểm có nhiễu trở thành điểm thuộc biên. Kết quả là biên ảnh thu được sau khi tách biên có tiền xử lý chính xác và mịn hơn so với khi tách biên không có tiền xử lý.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG