Tạo nhóm làm việc hiệu quả

Nhóm làm việc hình thành nên một đơn vị hoạt động cơ bản thông qua một quá trình. Tuy nhiên, quá trình đó được quản lý không tốt. Bài viết này đề cập đến những vấn đề cơ bản của một nhóm làm việc và đề xuất những cách thức tạo ra sự phát triển.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG