Quá trình kê khai thuế và tính tu nhập hàng năm trong quy trình báo cáo theo quý của doanh nghiệp p2

Tham khảo tài liệu 'quá trình kê khai thuế và tính tu nhập hàng năm trong quy trình báo cáo theo quý của doanh nghiệp p2', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Shared by -- Website Chia setai lieu mien phi Bài giảng môn học Thuế 106 Ths. ĐOÀN TRANH sản khi đăng ký. Giá tính thuế tài sản thường được căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm đánh thuế tài sản. Một số trường hợp khó xác định giá thị trường thì áp dụng giá tính thuế do nhà nước qui định. Nguồn thu từ các loại thuế đăng ký tài sản khi chuyển dịch quyền sở hữu thuộc các cấp ngân sách trong đó có một phần cho ngân sách địa phương. II. THUẾ TÀI NGUYÊN Thuế tài nguyên căn cứ vào Pháp lệnh Thuế tài nguyên sửa đổi số 05 1998 PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng 4 năm 1998 Nghị định của Chính Phủ số 68 1998 NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 1998 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế Tài Nguyên sửa đổi . Thông tư của BTC số 153 1998TT BTC ngày 26 11 1998 hướng dẫn thi hành nghị định số 68 1998 ND-CP ngày 03 08 1998 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế Tài Nguyên sửa đổi . Luật Dầu khí và Nghị định 84 CP ngày 17-02-1996 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật dầu khí. 1. Đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế a. Đối tượng nộp thuế Là mọi tổ chức cá nhân thuộc các thành phần kinh tế bao gồm Doanh nghiệp nhà nước công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác xã doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hộ sản xuất kinh doanh các tổ chức và các cá nhân khác không phân biệt ngành nghề quy mô hình thức hoạt động có khai thác tài nguyên thiên nhiên theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam đều phải đăng ký kê khai và nộp thuế tài b. Đối tượng chịu thuế Tài nguyên thiên nhiên thuộc diện chịu thuế là các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền hải đảo nội thủy lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bao gồm a Khoáng sản kim loại Gồm khoáng sản kim loại đen sắt mangan titan. và khoáng sản kim lại màu vàng đất hiếm bạch kim thiết won fram đồng chì kẽm nhôm. b .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    77    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.