Quá trình kê khai thuế và tính tu nhập hàng năm trong quy trình báo cáo theo quý của doanh nghiệp p3

Tham khảo tài liệu 'quá trình kê khai thuế và tính tu nhập hàng năm trong quy trình báo cáo theo quý của doanh nghiệp p3', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Shared by -- Website Chia setai lieu mien phi Bài giảng môn học Thuế 111 Ths. ĐOÀN TRANH đa 33 tính trên hoa lợi ruộng đất bình quân nhân khẩu. Khởi điểm chịu thuế là 200 kg thóc. Ngày 25 2 1983 nhà nước ban hành Pháp lệnh về thuế nông nghiệp áp dụng thống nhất trong cả nước thay cho điều lệ thuế nông nghiệp ở hai miền. Chính sách thuế mới được xây dựng theo nguyên tắc chính sách thuế nông nghiệp phải căn cứ vào diện tích và độ phì nhiêu của đất nhằm khuyến khích thâm canh tăng vụ và mở rộng diện tích tăng cường quản lý và sử dụng ruộng đất . Chính sách thuế mới - so với thuế nông nghiệp trước đây - đã có những thay đổi căn bản về căn cứ tính thuế. Mức thuế được duy trì ổn định không lũy tiến chỉ phụ thuộc vào số lượng và chất lượng đất. Đầu những năm 90 chính sách thuế được cải cách đồng bộ. Trong bối cảnh đó thuế nông nghiệp cũng được hoàn thiện hơn nhằm đáp ứng các yêu cầu Nâng cao tính pháp lý của thuế nông nghiệp. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước tức là khoan thử sức dân thực hiện điều chỉnh giảm thuế và ổn định nghĩa vụ nộp thuế. Đẩy mạnh hơn nữa việc thâm canh tăng vụ tận dụng đất đai đi vào sản xuất. Chính sách thuế phải rõ ràng đơn giản hiệu quả. Đáp ứng yêu cầu trên ngày 10 7 1993 Quốc hội khóa IX đã thông qua luật thuế sử dụng đất nông nghiệp. Luật thuế này có hiệu lực từ 1 1 1994 áp dụng thống nhất trong cả nước. Để khoan thử sức dân và tạo điều kiện nông thôn phát triển Nghị quyết Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003 miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện từ năm thuế 2003 đến năm thuế 2010 cho các đối tượng sau 1. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của pháp luật cho từng vùng đối với hộ nông dân hộ nông trường viên xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nhận đất giao khoán của doanh nghiệp hợp tác xã để sản xuất nông nghiệp. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức đối với hộ xã viên góp ruộng đất để .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    120    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.