Luận án tốt nghiệp Đề tài : Xây dựng mô hình quản lý CSDL hóa đơn tiền điện, thực hiện chương trình quản lý hệ thống trên Oracle

Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, là một công ty lớn trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam hiện có khoảng khách hàng (điện kế) phục vụ phân phối và kinh doanh điện năng cho toàn bộ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Với một số lượng khách hàng lớn sử dụng điện năng cho nhiều mục đích khác nhau, đồng thời bên cạnh đó còn có những tiêu thức kinh doanh đặc biệt để thống kê, phân tích hệ thống kinh doanh nhằm đánh giá hiệu quả mang lại theo chiều hướng có | Mã điện kế 7 ký tự dạng số; Ngày ký hợp đồng là ngày ký kết hợp đồng mua bán sử dụng điện giữa Ngành điện và khách hàng (khi có thay đổi các thuộc tính của điện kế : hệ số nhân, mã giá biểu, sẽ ký kết lại hợp đồng; Ngày hiệu lực là ngày thực tế lên khoán ước tính tiền mua điện khách hàng, (ngày hiệu lực còn được dùng khi thay đổi các thuộc tính liên quan đến điện kế mà không cần ký kết lại hợp đồng – thường sử dụng cho điều chỉnh hóa đơn). Ngày gửi phiếu thông báo là ngày điện lực chuyển phiếu thông báo lên khoán ước hay thay đổi hợp đồng. Phiên+lộ trình (đã giải thích ở phần phân tích hiện trạng hệ thống CSDL hóa đơn tiền điện); Các khoảng cách dùng để tính tổn thất trên lưới khi cung cấp điện qua điện kế; tỷ số TU, TI biến dòng & biến áp dùng để tính hệ số nhân; hệ số nhân là hệ số nhân thực tế, số hộ là số hộ gia đình dùng chung điện kế.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG