Phương pháp Quản lý Dự án CNTT

Tổng quan Lập kế hoạch quản lý Tổ chức dự án Quản lý rủi ro Phát triển nhóm Quản lý chất l¬ợng Lập kế hoạch làm việc chi tiết Kiểm soát và lập báo cáo dự án Quản lý vấn đề và kiểm soát thay đổi Quản lý cấu hình Hoàn tất dự án | Phương pháp Quản lý Dự án CNTT Tài liệu giảng dạy Nhập môn CNPM – Chương 02 Hànội 12/2001 . ĐHBK-HN Nội dung trình bày Tổng quan Lập kế hoạch quản lý Tổ chức dự án Quản lý rủi ro Phát triển nhóm Quản lý chất lượng Lập kế hoạch làm việc chi tiết Kiểm soát và lập báo cáo dự án Quản lý vấn đề và kiểm soát thay đổi Quản lý cấu hình Hoàn tất dự án ĐHBK-HN Tổng quan Phương pháp Quản lý Dự án CNTT ĐHBK-HN Mục tiêu Để hiểu về Khái niệm về dự án và quản lý dự án Tại sao các dự án lại thất bại Các dự án IT có gì đặc biệt ĐHBK-HN Các định nghĩa về quản lý dự án Một dự án: là riêng biệt có điểm bắt đầu và điểm kết thúc có sản phẩm cụ thể cuối cùng là duy nhất, hoặc về sản phẩm hoặc về môi trường của nó Quản lý dự án là để đưa ra một sản phẩm cuối cùng: đúng hạn trong phạm vi ngân sách hay nguồn tài chính cho phép Phù hợp theo các đặc tả với một mức độ chất lượng để phục vụ các nhu cầu kinh doanh và đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn và kỳ vọng của công tác quản lý quản lý con người và các phương tiện để đưa ra ĐHBK-HN Tại sao các dự án lại thất bại? hay điều gì khiến một dự án thành công? ĐHBK-HN Định nghĩa về dự án bị Thất bại Một dự án mà: Không đạt được các mục tiêu của dự án, và/hoặc bị vượt quá ngân sách ít nhất 30% Không rõ các mục tiêu: 18% Không quen thuộc với phạm vi và sự phức tạp của dự án: 17% thiếu thông tin: 21% quản lý dự án không tốt: 32% lý do khác: 12% Tại sao dự án thất bại ? ĐHBK-HN Những nguyên nhân của thất bại Do nhà cung cấp phần cứng/phần mềm kém Nhân viên kinh doanh cao cấp trong nhóm làm việc không hiệu quả Quản lý dự án tồi Công nghệ là quá mới đối với tổ chức Ước tính và lập kế hoạch tồi Các mục tiêu của dự án không được nêu ra đầy đủ 0 10 20 30 40 50 60 % đáp ứng số liệu 1994 ĐHBK-HN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Để tránh việc Thất bại Cải tổ việc quản lý dự án Nghiên cứu khả thi Tăng số thành viên tham gia Tăng các phương sách từ bên ngoài Không phải những lý do trên % Đáp ứng ĐHBK-HN Các hoạt động dự án .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG