300 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (có đáp án)

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung 300 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (có đáp án) dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn những câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Hy vọng đề tài liệu sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. | CAU HOI TRAC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HO CHÍ MINH 1. Thân phụ Ho Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. ông sinh năm nào a. 1860 b. 1862 c. 1863 d. 1883 2. Thân màu Hô Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào a. 1865 b. 1866 c. 1868 d. 1870 3. Nguyễn Sinh Cung Ho Chí Minh đến Hue làn thu nhất vào nàm nào a. 1895 b. 1896 c. 1898 d. 1901 4. Đến Huê làn thu nhàt Ho Chí Minh ở đo thời giàn bào làu a. 5 nam b. 6 nam c. 7 nam d. 10 nam 5. Nguyễn Tàt Thành đến Huê làn thu 2 nàm nào a. 1904 b. 1905 c. 1906 d. 1908 6. Người thày giào đàu tiễn củà Nguyễn Tàt Thành là ài a. Vương Thúc Quí b. Nguyễn Sinh Sắc c. Tran Than 7. Nguyễn Tàt Thành vào hoc trường Phàp-Việt Đong Bà vào nàm nào Trang 114 a. 9 1905 b. 9 1906 c. 9 1907 d. 9 1908 8. Nguyen Tat Thành trung tuyên vào trường Quoc hoc Huê năm hoc nào a. Nam hoc 1905-1906 b. Năm hoc 1907-1908 c. Nam hoc 1995-1910 9. Nguyen Tat Thành làn đàu tiên đườc nghê khau hiêu Tự DO-BÌNH ĐÁNG-BÁC ÁI cua Phàp vào nàm nào a. 9 1903 b. 9 1904 c. 9 1905 10. Nguyên Tat Thành đà tham dư cuộc biểu tình chong thuê cua nong dàn tỉnh Thừa Thiên vào thời gian nào a. 5 1905 b. 5 1906 c. 5 1908 11. Nguyên Tat Thành đà dừng chan ờ Phan Thiết vào nàm nào a. 9 1908 b. 9 1909 c. 9 1910 12. Trường Duc Thanh ờ Phan Thiết đườc thành làp vào nàm nào a. 1905 b. 1906 c. 1907 13. Nguyên Tat Thành day hoc ờ trường Duc Thanh thời gian nào ă. 9 1910 đến 2 1911 b. 9 1910 đến 3 1911 c. 9 1910 đến 4 1911 14. Nguyên Tat Thành tìm đến hàng Nàm Sao đang cap bên Nhà Rong Sài Gon đê lay hàng và đon khàch di Màc-xày khi nào a. 1 6 1911 b. 2 6 1911 Trang 115 c. 4 6 1911 d. 5 6 1911 15. Nguyen Tat Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà rong Sài Gòn đi sang Pháp vào thời gian nào a. 2 6 1911 b. 4 6 1911 c. 5 6 1911 16. Nguyen Tat Thành luc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuòi a. 19 tuổi b. 20 tuổi c. 21 tuổi 17. Nguyên Tat Thành -Nguyên Ai Quoc nhàc lài Khi toi đo 13 tuoi làn đàu tiên toi đước nghê ba chữ Phàp Tự do bình đàng bàc ài . và tư thuờ ay toi rat muon làm quên vời nên

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    52    2    04-12-2023
31    63    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.