Giáo trình -Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi-chương 4

CHương 4: Các tham số di truyền. Trong chương này chúng ta xem xét hai các tham số di truyền đóng một vai trò quan trọng đối với việc chọn lọc , đó là hệ số di truyền và hệ số tương quan di truyền. | Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi Các tham số di truyền 46 Chương 4 CÁC ThAM số DI TRUYỀN Trong chương này chúng ta xem xét hai các tham số di truyền đóng một vai trò quan trọng đối với chọn lọc đó là hệ số di truyền và hệ số tương quan di truyền. Hệ số lặp lại tuy không phải là một tham số di truyền song cũng có những ứng dụng rộng rãi trong chọn lọc. 1. Hệ số di truyền . Khái niệm Lush 1949 đã sử dụng khái niệm hệ số di truyền theo nghĩa rộng . Về bản chất hệ số di truyền theo nghĩa rộng là hồi quy tuyến tính của giá trị di truyền theo giá trị kiểu hình bGP CoVGP Cov G G E Cov G G ơ G bGP --------- --------------- ------- --------- VP Ơ2P Ơ2P Ơ2P Trên thực tế việc ước tính phương sai di truyền chỉ có thể được thực hiện thông qua việc phân tích các cặp anh chị em sinh đôi cùng trứng do vậy khái niệm hệ số di truyền theo nghĩa rộng ít được sử dụng. Cũng Lusch 1949 đã sử dụng khái niệm hệ số di truyền theo nghĩa hẹp . Về bản chất hệ số di truyền theo nghĩa hẹp là hồi quy tuyến tính của giá trị di truyền cộng gộp giá trị giống theo giá trị kiểu hình bAP . Trên thực tế hệ số di truyền theo nghĩa hẹp được sử dụng rộng rãi hơn và được ký hiệu là h2. Cov A P Cov A A D I E Cov A A Ơ2A h2 bAP ------- ------------------- --------- ----- VP Ơ2P Ơ2P Ơ2P Như vậy có thể định nghĩa hệ số di truyền theo các cách sau - Hệ số di truyền là tỷ số giữa phương sai di truyền và phương sai kiểu hình định nghĩa hệ số di truyền theo nghĩa rộng hoặc là tỷ số giữa phương sai di truyền cộng gộp và phương sai kiểu hình định nghĩa hệ số di truyền theo nghĩa hẹp -Hệ số di truyền là hồi quy tuyến tính của giá trị di truyền theo giá trị kiểu hình định nghĩa hệ số di truyền theo nghĩa rộng hoặc là hồi quy tuyến tính của giá trị di truyền cộng gộp giá trị giống theo giá trị kiểu hình định nghĩa hệ số di truyền theo nghĩa hẹp - Ngoài ra còn có thể xem hệ số di truyền như là bình phương của hệ số tương quan giữa giá trị di truyền và giá trị kiểu hình định nghĩa hệ số di truyền theo

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
105    152    2    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.