Giáo trình -Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi-chương 5

Chương 5: Ảnh hưởng của mẹ, tương tác giữa di truyền và ngoại cảnh. Trong chương này, chúng ta chú ý đến hai vấn đề cơ bản sau đây: - Đối với đời con ngoài vật chất di truyền mà mẹ cũng như bố đều đóng góp như nhau (ngoại trừ trường hợp di truyền liên kế giới tính), | Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi Ảnh hưởng của mẹ tương tác giữa . 68 Chương 5 ẢNh hƯỞNG CỦA MẸ TƯƠNG TÁC GIỮA DI TRUYỀN VÀ NGOẠI CẢNh Trong chương này chúng ta chú ý tới hai vấn đề cơ bản sau đây - Đối với đời con ngoài vật chất di truyền mà mẹ cũng như bố đều đóng góp như nhau ngoại trừ trường hợp di truyền liên kết giới tính mẹ còn có những ảnh hưởng nhất định đối với sự phát triển của đời con thông qua nguyên sinh chất của tế bào trứng và ngoại cảnh mà mẹ cung cấp cho con trong thời kỳ mang thai cho con bú . Đó là những ảnh hưởng của mẹ. - Trong các chương trước khi xem xét các mối quan hệ giữa di truyền và ngoại cảnh để đơn giản ta luôn giả thiết rằng không có mối liên quan giữa di truyền và ngoại cảnh. Trên thực tế giữa di truyền và ngoại cảnh có những mối quan hệ nhất định và chúng ta cần xem xét mối quan hệ này. 1. Ảnh hưởng của mẹ . Khái niệm Ảnh hưởng của mẹ bao gồm tất cả những đóng góp những ảnh hưởng tốt hoặc xấu do kiểu hình mẹ gây ra đối với kiểu hình của đời con. Ảnh hưởng của mẹ sẽ không bao gồm những tác động di truyền do toàn bộ các gen trong nhiễm sắc thể của mẹ gây nên đối với đời con. Ảnh hưởng của mẹ đối với kiểu hình của đời con có thể do sự những khác nhau về di truyền về ngoại cảnh hoặc sự phối hợp khác nhau giữa di truyền và ngoại cảnh của những cá thể mẹ khác nhau gây ra. Như vậy ảnh hưởng của mẹ có các đặc tính di truyền nghĩa là cũng có thể ước tính được hệ số di truyền hệ số lặp lại hệ số tương quan di truyền. Ảnh hưởng của mẹ có thể được thực hiện trong quá trình thụ tinh có chửa hoặc tiết sữa. Các ảnh hưởng này có thể chỉ xuất hiện tức thời song cũng có thể kéo dài suốt đời sống của con vật và được thực hiện bởi những cơ chế sinh học khác nhau. . Các loại ảnh hưởng của mẹ Có 5 loại ảnh hưởng của mẹ sau đây . Ảnh hưởng của nguyên sinh chất nhưng không phải là AND ngoài nhân Người ta đã biết rằng động vật không xương sống có các gen nằm trên nhiễm sắc thể gây ảnh hưởng về cấu trúc hoặc sinh hoá học đối với nguyên .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    165    2    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.