Giáo trình -Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi-chương 6

Chương 6: Hiệu quả chọn lọc. Khái niệm: Hiệu quả chọn lọc ( Selection Response), ký hiệu R, là sự chênh lệch giữa giá trị kiểu hình trung bình của đời con sinh ra từ những bố mẹ được chọn lọc so với giá trị kiểu hình trung bình của toàn bộ thế hệ bố mẹ. | Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi Hiệu quả chọn lọc 72 Chương 6 HIỆU QUẢ ChỌN LỌC Mục tiêu chủ yếu của chọn lọc gia súc là tạo đuợc thế hệ sau có nâng suất chất luợng sản phẩm cao hơn thế hệ bố mẹ. Hiệu quả chọn lọc là thuớc đo của mục tiêu này. Trong chuơng này chúng ta sẽ xem xét hiệu quả chọn lọc cùng các nhân tố ảnh huởng tới hiệu quả chọn lọc. 1. Khái niệm Hiệu quả chọn lọc Selection Response ký hiệu R là sự chênh lệch giữa giá trị kiểu hình trung bình của đời con sinh ra từ những bố mẹ được chọn lọc so với giá trị kiểu hình trung bình của toàn bộ thế hệ bố mẹ. Li sai chọn lọc Selection Differential ký hiệu S là sự chênh lệch giữa giá trị kiểu hình trung bình của các bố mẹ được chọn lọc so với giá trị kiểu hình trung bình của toàn bộ thế hệ bố mẹ. Ví dụ Trong một đàn bò sữa có nâng suất trung bình 2500 kg kỳ vắt sữa chọn ra những bò cái có nâng suất cao nhất nâng suất trung bình của chúng là 3500 kg. Con gái của những bò cái này có nâng suất trung bình 2800 kg. Ta có Hiệu quả chọn lọc Trung bình đời con - Trung bình toàn bộ bố mẹ R 2800 kg - 2500 kg 300 kg Li sai chọn lọc Trung bình bố mẹ đuợc chọn lọc - Trung bình toàn bộ bố mẹ S 3500 kg - 2500 kg 1000 kg 2. Mối quan hệ giữa hiệu quả chọn lọc và li sai chọn lọc Giả sử một quần thể động vật giao phối ngẫu nhiên nâng suất của tính trạng theo dõi đuợc không phụ thuộc vào giới tính. Nâng suất trung bình của các cặp bố mẹ nâng suất trung bình của các đời con sinh ra từ các cặp bố mẹ khác nhau đuợc theo dõi. Các cặp số liệu nâng suất trung bình bố mẹ và nâng suất trung bình đời con đuợc biểu diễn trên một trục toạ độ nhu sau Hình . Đồ thị biểu diễn các điểm mà toạ độ là chênh lệch giữa năng suất trung bình của bố mẹ trục x và năng suất trung bình của đời con trục y so với trung bình của toàn thế hệ bố mẹ. Giáo trình sau đại học Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi Hiệu quả chọn lọc 73 Gốc toạ độ là trung bình của toàn bộ thế hệ bố mẹ. Đường hổi quy y bx biểu thị .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.