Anh văn bằng C -090

Tham khảo tài liệu 'anh văn bằng c -090', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Anh văn bằng C -090 1 One of the professors greatest attributes is u a when he gives lectures u b how in the manner that he lectures u c the way to give lectures u d his ability to lecture 2 They are not so naughty as they once were. They are .naughty. u a as u b so u c less u d fewer 3 If the warning light should come on turn the red. to OFF. u a button u b dial u c knob u d lever 4 Of all the parks in Ho Chi Minh city Water Park is famous. u a one of the most u b of the .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN