Anh văn bằng C -099

Tham khảo tài liệu 'anh văn bằng c -099', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Anh văn bằng C -099 1 He was unable to mend the cup and saucer. u a wash u b repair u c decorate u d mold 2 Why have you decided to apply for another job I m an accountant. u a for work u b to work u c of working u d about working 3 That matter is so confidential that it must not be discussed outside this office. u a important u b secret u c interesting u d alarming 4 How did the prisoner escape By attacking the gaoler s car. u a steal u b to steal u c from stealing u d .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN