Việt Nam môi trường và cuộc sống - Phần 1

g Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đặt vị trí quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Quan điểm này được thể hiện rõ trong Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 25-6-1998: "Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân". Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg, ngày 2-12-2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 cũng nhấn mạnh: . | Việt Nam môi trường và cuộc sống Vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường Việt Nam môi trường và cuộc sông Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đặt vị trí quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Quan điểm này được thể hiện rõ trong Chỉ thị số 36 CT-TW ngày 25-6-1998 Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đảng toàn quân toàn dân . Quyết định số 256 2003 QĐ-TTg ngày 2-12-2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 cũng nhấn mạnh Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của toàn xã hội của các cấp các ngành các tổ chức cộng đồng và của mọi người dân . Các tổ chức bao gồm nhiều loại hình như các tổ chức kinh tế tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức xã hội. Cộng đồng có thể được hiểu theo nghĩa rộng trên phạm vi toàn xã hội nhưng thông thường được hiểu là cộng đồng ở cơ sở tức là nhóm người sống tại cùng một địa phương hoặc dưới sự quản lý của cùng một chính quyền địa phương. Các tổ chức cộng đồng tuy có tính chất và đặc điểm khác nhau nhưng đều phát huy vai trò trong hoạt động bảo vệ môi trường. Theo Nghị định số 35 HĐBT ngày 28-11-1992 về công tác quản lý khoa học và công nghệ các tổ chức xã hội - nghề nghiệp ngày càng phát triển. Hiện nay có hàng trăm đơn vị hội viên thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và nhiều các trung tâm hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại các tỉnh và thành phố. Các hội Việt Nam môi trường và cuộc sông này nói chung không có hệ thống tới cơ sở mà thường là tập hợp các nhà chuyên môn trong một lĩnh vực nhất định để tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ tư vấn đào tạo và chuyển giao công nghệ. Cho đến nay các hội đã đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách luật pháp về bảo vệ môi trường như Luật Bảo vệ môi trường Kế hoạch hành động đa dạng sinh học Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia . Đối với một số dự án quan

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN