Việt Nam môi trường và cuộc sống - Phần 8

Các sức ép chính đến môi trường biển Dân số tăng và nghèo khó Biển Đông và vùng bờ của nó là nơi giàu có và đa dạng các loại hình tài nguyên thiên nhiên, cũng như chứa đựng tiềm năng phát triển kinh tế đa ngành, đa mục tiêu. Bởi vậy, đây cũng là nơi tập trung sôi động các hoạt động phát triển của con người: trên 50% số đô thị lớn, gần 60% dân số tính theo đơn vị cấp tỉnh, phần lớn các khu công nghiệp lớn và các khu chế xuất, phần lớn các vùng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN