Việt Nam môi trường và cuộc sống - Phần 16

Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam Bảo vệ nguyên vị (insitu) Việt Nam còn làm chưa được nhiều trong công cuộc bảo vệ đa dạng sinh học và xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên vì một lẽ đơn giản là nước nhà còn gặp nhiều khó khăn, công việc sản xuất lương thực, lo cho nhân dân ấm no còn phải ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, Chính phủ nước Việt Nam cũng đã chú ý đến công việc này và từ năm 1962 khi thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đầu tiên là.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    4    0    05-07-2020
31    1    0    05-07-2020
168    3    0    05-07-2020
5    3    0    05-07-2020
31    1    0    05-07-2020
1    4    0    05-07-2020
27    3    0    05-07-2020
31    3    0    05-07-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN