Việt Nam môi trường và cuộc sống - Phần 21

Chất thải rắn đô thị và công nghiệp Chất thải rắn đô thị Số lượng thống kê từ các tỉnh, thành phố, năm 2002 cho thấy lượng chất thải rắn bình quân khoảng từ 0,8 đến 1,2kg/ ở các đô thị lớn và ở một số đô thị nhỏ dao động từ 0,5 đến 0,7kg/. Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ các đô thị năm 2002 tăng từ 3% đến 12% so với năm 2001 (Hình ). Việt Nam môi trường và cuộc sống Tỷ lệ phần trăm các chất có trong rác thải không ổn định, rất biến động. | Việt Nam môi trường và cuộc sông Chất thải rắn đô thị và công nghiệp Chất thải rắn đô thị Số lượng thống kê từ các tỉnh thành phố năm 2002 cho thấy lượng chất thải rắn bình quân khoảng từ 0 8 đến 1 2kg ở các đô thị lớn và ở một số đô thị nhỏ dao động từ 0 5 đến 0 7kg . Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ các đô thị năm 2002 tăng từ 3 đến 12 so với năm 2001 Hình . Hillh . Lượng chãt thài phát sinh tại m ột so tinh thanh khu uực miền Băc jVjỆL iĩệu quan ỉrẳữ cúc CESĨỈA Việt Nam môi trường và cuộc sông Tỷ lệ phần trăm các chất có trong rác thải không ổn định rất biến động theo mỗi địa điểm thu gom rác phụ thuộc vào mức sống và phong cách tiêu dùng của nhân dân ở mỗi đô thị. Tính trung bình tỷ lệ thành phần các chất hữu cơ chiếm 45 -60 tổng lượng chất thải tỷ lệ thành phần nilông chất dẻo chiếm từ 6 - 16 độ ẩm trung bình của rác thải từ 46 - 52 . Hì n h ỹ I Th à n h p h d n cù d ch dt th d i fd n tạ i H d N ộ i jVjgliijn -Sữ JỉỂL ạuan íĩ ũúi ứủũ lĩíẼỈỈTM Hình thể hiện sự thay đổi rõ rệt về thành phần chất thải rắn tại thành phố Hà Nội từ năm 2000 - 2002 trong đó tỷ lệ cao su và chất dẻo khó phân huỷ tăng đột biến từ 1 48 trong năm 2000 lên tới 16 năm 2002. Việt Nam môi trường và cuộc sông Chất thải công nghiệp nguy hại Chất thải công nghiệp đặc biệt là chất thải công nghiệp nguy hại là một thách thức lớn đối với công tác quản lý môi trường của nhiều đô thị nhất là những đô thị có khu công nghiệp tập trung như Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương . Theo báo cáo của Cục Môi trường thì tổng lượng chất thải công nghiệp nguy hại phát sinh mỗi năm tại 3 vùng phát triển kinh tế trọng điểm khoảng tấn. Từ số liệu thống kê nêu trên có thể thấy lượng chất thải nguy hại phát sinh ở Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam lớn khoảng gấp ba lần lượng chất thải nguy hại phát sinh ở Vùng Kinh tế trọng điểm phía Bắc và lớn gấp khoảng 20 lần lượng chất thải nguy hại phát sinh ở Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung Bảng . Bảng .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG