ÔN TẬP VẬT LÝ_ DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Giúp bạn ôn tập củng cố các kiến thức còn thiếu. Là tài liệu hữu ích giúp hệ thống lại các công thức các hiện tượng vật tài liệu tham khảo để nâng cao trình độ chuẩn bị kỳ thi sắp đến | PHAN DAO ĐỘNG Cơ HOC A. Dao đông điều hòa va con lac lò xo Dao động điều hòa la chuyền động cò phương trình tuan thềò qui luạt sin hoặc cosin thềò thơi gian x Asin wt 9 dx Vân toc tức thơi v fflAcos fflt 9 dt Ax x - x van tOc trung bình vTB At t2 - t1 D. Gia tOc tức thơi a -ffl2Asin fflt 9 dt Av Gia tOc trung bình aTB At Hề thưc đOc lap 2 A2 2 x2 v2 a - 2x Chiều dai quĩ đao bang 2A Quang đương đi trong 1 chu ky la 4A I. ĐO biến dang tai vị trí can bang thang đứng p 1 fo mg KAl hay Al m K B. C. E. F. G. H. Al lo O-A fo .í ----- O K P O A J. Chu kỳ T 2n với phương nằm ngang K. ĐỌ biến dang khi con lac nam trên mat phang nghiêng 1 goc a so mgsin a Al _ K L. Chiều dai tai vị trí can bang lCB lo Al M. Chiều dai tói. đa lmax l0 Al A N. Chiều dai tối thiều lmin l0 Al - A Ta suy ra lCB lmax lmin O. Cơ nang E Et Eđ 1KA2 Vơi Eđ 1 KA2cos2 wt 9 Ecos2 wt 9 Et 2KA2sin2 wt 9 Esin2 wt 9 P. Dao đông điều hoa co thề xềm như hình chiếu cua mOt chuyền đông tron đều lền mOt đương thang nam trong mat phang cua quĩ đao Aa Tan so goc cua dao đOng điều hoa bang vat toc goc ữ A cua chuyền đOng tron đều. Thơi gian At chuyền động cua vật trền cung tròn bằng thơi gian At dao động điều hòa di chuyền trền trục Ox. Q. Lực phục hoi fPH là lực tác dụng lên vật dao động điều hòa khi no co li độ x so vôi vị trí cân bằng Fph -Kx -KAsin t 9 Tai vị trí càn bàng x 0 nên fmin 0 Tai vị trí biên xmax A nên fmax KA R. Lực đan hoi fĐH -Kx Với x la đo biến dang cua lo xo Vê đo lớn fĐH I Kx 1. Khi lo xo trêo thang đựng Tai vị trí can bang thang đựng x Al mg nên K f K Al Chon trục Ox chiêu dựơng hựớng xuong tai li đo x1 fj K Al xi K Al Asin fflt1 9 Gia trị cực đại lực kêo fmax kêo K Al A Gia trị cực tiêu phụ thuọc vao Al so vơi A a Nêu A Al thì fmin K Al - A b Ngựơc lai A Al thì fmin 0 luc vat chay ngang vị trí lo xo co chiêu dai tự nhiên. Khi vạt lên cao nhất lo xo nên cực đai x max A - Al sinh lực đay đan hoi cực đai fmax đay K A - Al Do fmax kêo fmax đay nên khi chỉ noi đến lực đan hoi cực đai la noi lực cực

TÀI LIỆU LIÊN QUAN