ÔN TẬP VẬT LÝ_ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Tham khảo tài liệu 'ôn tập vật lý_ dòng điện xoay chiều', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHUYÊN ĐỀ 3 DONG ĐIỆN XOAY CHIEU va DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ HƯỚNG DẪN GIẢI CẪU 1 Khi At rất nhỏ các giá trị tức thời cua điện xoay chieu co the xem như dòng điện không đỏi. Chon C CẪU 2 _ _ U2 P RI2 RUaB R AB ZAB uAb uAb R2 ZL - Zc 2 ZL - Zc 2 R ---- R Uab không đỏi PABmax khi máu sô min. Hệ quá BĐT Cauchy cho ta 7. - 7 R L R7C Zl-Zc 2 hang sô Zl - Zc 2 R Nen mau sô min khi R Chon D CẪU 3 Ta cô U2o Pab Rr2 ZlA - Zc 2 Vời L C Uab va PAB xac định ta bien đôi đườc aR2 bR c 0 hôặc ve đô thị se tìm đườc hai gia trị cua R thôa PAB Pmax Chon B CẪU 4 UL 7r2 Zl - Zc 2 Dung môt trông 3 cach Đaô ham dUL dZL 0 ULmax Đưa ZL xuông mau sô va biến đôi mau sô ve dang parôbôl ve gian đô Fresnel va ap dung định ly ham sin. Ta đườc ULmax khi Zl R2 ZC Chon C CẪU 5 Pab Dô R xac định nen PABmax khi Imax Mach công hường. Chon Ẫ CẪU 6 Như cAu 5 Pmax khi Imax RU Luc đó UL R va U Z .I x R Chon D CAU 7 Mach cóng hưởng ly luận như CÂU 6 loai B va D Mat khac ZÂB R nên UÂB UR loai C Dó ZL ZC Lffl 1 hay L C 2 Chon A CAU 8 f thay đói PÂB cực đai khi Imax Luc đó Pmax vì cosọ 1. Chon D CAU 9 Ham điêu hóa có dang sin hoặc cosin thêó t. Chon C CAU 10 Tac dung nhiêt khóng phu thuóc chiêu dóng điên. Chon A CAU 11 9âb uâb i có tg9ÂB C phu thuóc đạc tính mạch điên R 9ÂB 0 mach có tính cam khang uÂB nhanh hởn i 9 ÂB 0 mach có tính dung khang i nhanh hởn uÂB lóai B lóai C Chon D CAU 12 t0 0 luc a N B 0 thì 9 0 nên o BScósot Chon C CAU 13 May phat điên khóng thể thay đổi diên tích khung day. Chon D CAU 14 p nhưng só cap cực la hang só khóng phu thuóc vàó f va n n Chon B CAU 15 Xêm Sach Giáó khóa 12 trang 48 CAU 16 Chon C R COSỌAB y ZAB là hàm sô chan nên khOng thể biết ỌAB dương hay âm Chon C CẲU 17 Cuôn câm luôn luôn cô điện trơ thuàn khàc 0 Chon C CẲU 18 côSỌAB 1 Mach công hương Z R hay U UR Chon D Z -Z n CẲU 19 tgỌLc hay 9lc 77 Chon C CẲU 20 i nhanh pha hơn uc lôại A va c Chon B CẲU 21 _______________ ZL - Zc R ZL - ZC sinỌAB tgỌABXcôSỌAB L -------- R ZAB ZAB Chon D

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN