ÔN TẬP TOÁN HỌC_Lượng Giác_Chương 4

Tham khảo tài liệu 'ôn tập toán học_lượng giác_chương 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG IV PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHAT THEO SIN VẬ COSIN PHƯƠNG TRÌNH Cô ĐIỂN asin u b cos u c . a b e R 10 Cach 1 Chia 2 vế phương trình cho Va2 b2 0 a . _ . b Đat cos a va sin a với a e a2 b2 a2 b2 Thì sin u cos a cos u sin a c sin u a c 7a2 b2 Cach 2 Nếu u n k2n la nghiệm cua thì asin n b cos n c -b c Nếu u n k2n đat t tg2 thì thanh a- c b1-t2 c 1 12 1 12 b c t2 - 2at c - b 0 1 với b c 0 Phương trình co nghiệm A a2 - c b c - b 0 a2 c2 - b2 a2 b2 c2 Giai phương trình 1 tìm được t. Tư t tg2 ta tìm được u. 2n 6n Bai 87 Tìm x e I - I l 5 7 J thoa phương trình cos7x v3sin7x a 2 Chia hai vế cua cho 2 ta được - cos 7x 2 2 n n ĩ ĩ V2 - sin cos7x cos sin7x 6 6 2 sin I 7x - n I sin n l 61 4 7x - n n k2n hay 7x n h2n 6 4 6 4 k h e Z 5n k2n 11n h2n . x 7- hay x 7- k h e 84 7 84 7 r-v_____ 2n 6n _ _ . _ Do x e I - - I nen ta phai co L 5 7 J 2n 5n k2n 6n 2n 11n h2n 6n -77- zr _ hay - - 5 84 7 7 5 84 7 7 k h e 2 5 5 k2 6 _. _ 84 7 7 2 11 h2 5 k2 6 2 11 h2 6 hay - 84 7 7 5 84 7 7 5 84 7 k h e Suy ra k 2 h 1 2 Vậy x 5n 4n 53__________ 11n 2n 35 _ 77-7 _ n V x - -n 84 7 84 84 7 84 11n 4n 59 V x 777-n 84 7 84 Bai 88 Giai phương trình 3sin 3x 73 cos 9x 1 4 sin3 3x Ta co 3sin3x -4sin33x 73cos9x 1 sin 9x 73 cos 9x 1 -7 sin 9x cos 9x 2 2 2 _ fn n 1 n sin I 9x - -7 I 77 sin 77 L 3J 2 6 9x - n n k2n hay 9x - n 5 k2n 3 6 3 6 n k2n . 7n k2n x -- 7 hay x 1 7 k e 18 9 54 9 k e Bai 89 Giai phương trình tgx - sin2x - cos2x 21 2cosx-1 I 0 L cosx J Điều kiện cosx 0 T sinx . _ _____ 2 A LUc đo - sin 2x - cos 2x 4 cos x- 0 cosx cosx sin x - sin 2x cos x - cos x cos 2x 4 cos2 x - 2 0 sin x 1 - 2 cos2 x - cos x cos 2x 2 cos 2x 0 -sinxcos2x - cosxcos2x 2cos2x 0 cos 2x 0 hay - sinx - cos x 2 0 cos 2x 0 nhạn do cos 2x 2 cos2 x - 1 0 thì cos x 0 sin x cos x 2 vo nghiệm vì 12 12 22 2x 2k 1 2 k e _ n kn . x -7 7- k e 4 2 . . x 3 1 Bai 90 Giai phương trình 8sinx _______________________________cosx sinx Điều kiện sin2x 0 Luc đó 8sin2 xcosx V3 sin x cosx 4 1 - cos 2x cos x 43 sin x cos x -4 cos 2x cos x V3 sin x -

TÀI LIỆU LIÊN QUAN