ÔN TẬP VẬT LÝ_Quang Học_Lý Thuyết

Tham khảo tài liệu 'ôn tập vật lý_quang học_lý thuyết', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | QUANG HOC H Sư phan xa ánh sang Đình Luât Tia phản xạ nằm trong mặt phang tới và ở bên kia pháp tuyến so tia tới. Goc phan xabang goc tởi i i . s N hCàùỉiigpliẳng - vat va anh luon luon cung độ lớn đôi xứng va trai tính chat với nhau qua J gướng vat that qua gướng cho anh ao hoac vat ao qua gướng cho anh that . Đình ly gướng quay Tia tới co đình khi gướng quay mọt goc a quanh mọt truc vuong goc với mat phang tới thì tia phan xa quay mot goc 2 a cung chiêu quay với gướng . Nguyên tac chung Tia tới qua vat hoac co đướng noi dai qua vật thì cho tia phan xa hay tia lo qua anh hoac co đướng noi dai qua anh vat la giao điếm cua chum tia tới anh la giao điếm cua chum tia phan xa hay chum tia lo . 2 Gương cầu Đướng đi tia sang a Tia tới qua tam C cua gướng cau hoac co đướng kêo dai qua tam cho tia phan xa trung tia tới. b Tia tới song song trục chính cua gướng cau cho tia phan xa qua tiêu điếm chính F hoac co đướng kêo dai qua tiêu điêm chính F . c Tia tới qua tiêu điểm chính F hoac co đướng kêo dai qua tiêu điêm chính F cho tia phan xa song song truc chính. d Tia tới qua đỉnh O cua gướng cau cho tia phan xa đoi xứng với tia tới qua truc chính i i ê Nêu tia tới bat ky thì tia phan xa qua tiêu điêm phu FP hoac co đướng kêo dai qua tiêu điêm phu FP . Gướng cau lom f R 0 Gướng cau loi f - R 0 Cong thức xac đình vì trí vat anh 1 1 -1 f d d r f d d vat ao sau gướng Anh ao sau gướng I A BL _ d. - f d d - f d -f d -f d d-f d d -f -vat that trước gướng d 0 -Anh that trước gướng d 0 Đo phong đai cua anh k AB d 0 d 0 1 tia tđi 2 tia phản xạ ịo 3 ttục phụ 4 tiêu diện ảnh -vat anh cung chiêu vat that anh ao hoăc vat ao anh that k 0 -vat anh ngước chiêu vat that anh that hoac vat ao anh ao k 0 vì trí tướng đoi giữa vat va anh qua gướng cau II Sự1 khúc xa anh sang 1 Phát biểu đỉnh luât Tia khuc xạ IR nằm trong mặt phang tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới SI . Đối. với một cap moi trưởng trong suốt nhất định thì tỉ so giữa sin goc tới sini va sin goc khuc xa sinr luon luon la

TÀI LIỆU LIÊN QUAN