ÔN TẬP VẬT LÝ: SÓNG ÁNH SÁNG

Tham khảo tài liệu 'ôn tập vật lý: sóng ánh sáng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | go Lan TÍNH CHAT SONG CỦA ANH SANG 0 76pm c v n X n u Hiên tượng tan sac anh sang Anh sáng đơn sac là ánh sáng không bị tán sac khi qua lăng kính .Khi qua láng kính chum ánh sáng tráng không những bị lệch ve phía đáy láng kính má côn bị tách ra thánh nhiều chum sáng đơn sác khác nhau cô máu biến đôi liền tuc từ đô đến tím gôi lá hiện tữơng tán sác ánh sáng . Chiết suất n táng dan hay cô bữơc sông giám dán từ tia đô đền tia tím nền các tia lô cô gôc lệch táng dán tữ đô đền tím . Anh sáng tia đô ơ đáu dái máu liền tuc cô bữơc sông X Anh sáng tia tím ơ cuối dái máu liền tuc cô bữơc sông X 0 4pm X. Bữơc sông ánh sáng X v nều truyền trông chán không XO c L I I X Xềt tia sáng đơn sác Nền gôc tơi i vá gôc chiềt quang A cua láng kính lá các gôc nhô thì gôc lềch lá D n - 1 A Gôc lềch D đát giá trị cực tiều khi i i r r A Tia tơi vá tia lô đôi xứng vơi nhau qua mát phang phán giác gôc chiềt quang A D Dmin 2i - A sin Dmi2 A A II Hiên tượng giao thoa anh sang Lá hiền tữơng khi hái sông ánh sáng kềt hơp gap nhau. Vung hái sông gap nhau cô những vach rất sáng ván sáng xền kề những vach tôi ván tôi gôi lá các ván giáô thôá . 1 Vị trí vân sâng vân tô i khoang vân sô vân thí nghiệm Young Hiều đữơng đi ỗ d2 - d1 ax- Nều tai M lá ván sáng Hái sông tữ S1 vá S2 truyền đền M lá hái sông cung pha ỗ -ax kX x k- áD vơi kEZ k 0 x 0 M trung O Ván sáng trung tám hay ván sáng bác O k 1 Ván sáng bác 1 thữ nhất k 2 Ván sáng bác 2 thữ hái . Nều tai M lá ván tôi Hái sông từ S1 vá S2 truyền đền M lá hái sông ngữơc pha ỗ ax 2k 1 X x k 1 - D vơi kEZ D 2 2 á k 0 hay k -1 Ván tô i thứ nhất k 1 hay k -2 Ván tôi thữ hái k 2 hay k -3 Ván tô i thữ bá. XD Khôáng ván i Lá khôáng cách giữa hai ván sáng hay hai ván tôi liền tiềp i a Sô ván sáng vá ván tôi ơ phán nữa trền vá nửa dữơi ván sáng trung tám hôán tôán giông hềt nhau đôi xứng nhau vá xền kề nhau . Gôi L lá bề rông cua vung giáô thôá trền mán thì sô khôáng ván lá gọc Lan N Y. Gọi n là phan nguyên cua N hay N n phan thập phân thì Nêu n chan sO0 van

TÀI LIỆU LIÊN QUAN