ÔN TẬP TOÁN_ ĐẠI SỐ TỔNG HỢP_Chương 4

Tham khảo tài liệu 'ôn tập toán_ đại số tổng hợp_chương 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | iuoiire ĐẠI SO TO HỢP Chương IV TO HỢP Co n vật khác nhau chon ra k vật khác nhau 0 k n không để ý đến thứ tự chọn. Môi cách chon nhứ vậý gôi lá môt tô hợp chập k cua n phán tử. Ta tháý môi tô hợp chạp k cua n phán tử táô ra đựợc Pk k chỉnh hợp chạp k cua n phán tử. Dô đô nếu kí hiểu Cn lá sô tô hợp cháp k cua n phán tử ta cô ck Ak n n k k n - k Tính chất cn Cn-k ck ck-1 ck_ n n-1 n-1 cn cn . cn 2n Ví dụ 1. Cô 5 hôc sinh cán chôn ra 2 hôc sinh để đi trực lợp hôi cô máy cách chôn Giai Đáy lá tổ hợp cháp 2 cua 5 phán tứ. Váy cô C2 10 cách chôn. 5 2 3 2 Giá sử 5 hôc sinh lá á b c d ể thì 10 cách chôn lá á b á c á d á ể b c b d b ể c d c ể d ể . Ví dụ 2. Môt nông dán cô 6 côn bô 4 côn hểô. Môt nông dán khác đểh hôi mua 4 côn bô vá 2 côn hểô. Hôi cô may cách chôn mua Giai Chôn mua 4 côn bô trông 6 côn bô lá tô hợp cháp 4 cua 6 phán tứ cô c6 cách chôn. Chôn mua 2 côn hểô trông 4 côn hểô lá tô hợp cháp 2 cua 4 phán tứ cô C2 cách chôn. Váy thểô qui tác nhan sô cách chôn mua bô vá hểô lá C4 x C2 - 6 x 4 _ 6 _ 6 x 4 _ 4 2 x 2 2 _ 2 3 _ 8 - 6 x 5 x 3 _ 90 cách chon. Ví du 3. Trong một kì thi mỗi sinh viên phái trá lời 3 trong 5 cáu hoi. a co mấy cách chon. b co mấy cách chon nếu trong 5 cáu hoi co 1 cáu hoi bát buọc. Giai a Chon 3 trong 5 cáu hoi lá tô hờp cháp 3 củá 5 phán tử. Váy co C3 _ _ 44 _ 10 cách chon. 5 3 2 2 b Chon 2 trong 4 cáu hoi con lái lá to hờp cháp 2 cuá 4 phán tử Váy co c2 _ 4 -4 - _ 43 _ 6 cách chon. 2 2 2 Chu y co thê xem mọt to hờp cháp k cuá n phán tử lá mọt táp con gom k phán tử cuá táp n phần tử đá cho. Cần phán biết trong moi bái toán chon k vát tử n vát co háy khong hám y thử tự . Nếu co thứ tử đo lá chỉnh hờp nêu khong co thử tử đo lá to hờp. Bai 60. Giái phửờng trình _Ị_ Cx v 4 1 - Cĩ _ v5 Cx v 6 Giai Điêu kiên x e vá x 4. x 4 - x x 5 - x x 6 - x 4 5 6 o 4 - x 5- x 4 - x _ 6 - x 5 - x 4 - x x 0 4 5 x 4 6 x 5 x 4 o 1 Y _ 6 - xX5 - x do 4 x 0 30 - 6 5 - x _ 30 - 11x x2 x2 17x 30 _ 0 x1 2 x2 15 loái so điêu kiên x 4 x 2. Bai 61. Tìm n sao

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    3    0    13-07-2020
5    3    0    13-07-2020
5    3    0    13-07-2020
5    2    0    13-07-2020
4    3    0    13-07-2020
2    4    0    13-07-2020
4    4    0    13-07-2020
2    4    0    13-07-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN