ôn tập vật lý _ dao động cơ học

Giúp bạn ôn tập củng cố các kiến thức còn thiếu. Là tài liệu hữu ích giúp hệ thống lại các công thức các hiện tượng vật tài liệu tham khảo để nâng cao trình độ chuẩn bị kỳ thi sắp đến | luohre CAC CAU HOI TRAC NGHIỆM PHAN DAO ĐỘNG CO HOC Câu 1 Dao động điều hòa là A. Dao động cò phương trình tuàn thềò qui luật hình sin hoặc cosin đòi với thời gian. B. Co chu kỳ riềng phu thuOc vao đạc tính cua hề dao đọng C. co cơ nang la khOng đoi va tỉ lề vơi bình phương biền đo D. A B c đều đung Câu 2 Cơ nang cua một con lac lo xo tỉ lề thuân vơi A. Li đo dao đông B. Biền đo dao đông c. Bình phương biền đo dao đong D. Tan sO dao đong Câu 3 Cho con lac lo xo dao đong khong ma sat trền mat phang nghiềng 1 goc a so vơi mat phang nam ngang đau trền co định đau dươi gan vạt m lo xo đo cưng K. Khi qua cau can bang đo gian lo xo la Al gia toc trong trương g. Chu kỳ dao đong la Al C. T 2n . gsin a Al B. T 2n g D. T 2n a A. T 2n g Câu 4 Nếu chon gốc toa đo ơ vị trí can bang thì ơ thơi điềm t hề thưc đọc lap diền ta liền hề giữa li đo x biền đo A vân toc v va tan so goc w cua vạt dao động điều hOa la A. A2 v2 2x2 B. 2A2 2x2 v2 C. 2 x2 2A2 v2 D. 2v2 2x2 A2 Câu 5 van toc tưc thơi trong dao đOng điều hOa biền đoi A. Cung pha vơi li đo B. Ngươc pha vơi li đo C. Lềch pha vuOng gOc so vơi li đo D. Lềch pha 4 so vơi li đo Câu 6 Gia toc tức thơi trong dao đOng điều hOa biền đoi A. Cung pha vơi li đo B. Ngươc pha vơi li đo C. Lềch pha vuOng gOc so vơi li đo D. Lềch pha so vơi li đo 4 Câu 7 Trong mOt dao đOng điều hOa đai lương nao sau đay cua dao đOng khong phu thuOc vao điều kiền ban đau A. Biền đo dao đOng B. Tan sO C. Pha ban đau D. Cơ nang toan phan Câu 8 Trong dao đOng cua con lac lo xo nhan xềt nao sau đay la sai A. Chu kỳ riềng chỉ phu thuOc vao đăc tính cua hề dao đOng B. Lực can cua mOi trương la nguyền nhan lam cho dao đOng tat dan C. ĐOng nang la đai lương khOng bao toan D. Biền đo dao đOng cương bức chỉ phu thuOc vao biền đo cua ngoai lưc tuan hoan Câu 9 Trong dao đOng cua con lac đơn nhan xềt nao sau đay la sai 1 A. Điều kiện để nó dao động điều hòa là biên độ góc phải nhỏ B. Cơ nàng E 2 Kso2 C. Biền đỏ dao đỏng cương bức chỉ phu thuộc vào biền đỏ ngoại lực .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG